Tabeller

Fortsatt svak nedgang i antall mottakere

Antall mottakere av barnetrygd var 669 012 personer per 30.juni 2019. Det er 3 261 færre mottakere enn ved samme periode i 2018, en nedgang på en 0,5 prosent. Dette er andre året på rad det er en nedgang i antallet mottakere. Fra 2010 til 2017 økte antallet mottakere år for år før det kom en nedgang i 2018. Fra juni 2010 til juni 2019 har antallet mottakere økt med 23 107 personer, en økning på 3,6 prosent.

En fjerdedel av alle de som mottar barnetrygd bor i Oslo og Akershus. Akershus er det eneste fylket som har hatt en økning i antall mottakere fra juni 2018 til juni 2019. Økningen var på 1,3 prosent.

Utviklingen i antall mottakere av barnetrygd henger sammen med antall fødte og størrelsen på de kullene som fyller 18 år som det ikke lenger utbetales barnetrygd for. Antallet fødte i løpet av første halvår 2019 var 1 prosent lavere enn i første halvår 2018.

Færre kvinner, flere menn

88 prosent av de som mottar barnetrygd er kvinner, og denne andelen har holdt seg relativt stabil de siste seks årene. Når vi sammenligner med samme periode i 2018 har antallet kvinnelige mottakere sunket og antallet mannlige har økt. For kvinner har det blitt 0,6 prosent færre mottakere, noe som tilsvarer 3 791 personer, mens antallet menn har økt med 0,6 prosent, som tilsvarer 530 personer.

For både menn og kvinner har antallet økt i de eldste og sunket i de yngste aldersgruppene. For menn har antallet mottakere økt med 7 prosent for personer på 50 år og over, mens for kvinner var økningen 3,6 prosent for aldersgruppen 50-59 år og 2,7 prosent for personer 60 år og over. I aldersgruppen 21-29 år gikk antallet mottakere ned med 6,3 prosent for kvinner og 7,1 prosent for menn.

Fra 2010 til 2019 har antallet mannlige mottakere økt med 50 prosent, fra 54 851 til 82 200 mottakere. Det er flere årsaker til denne økningen. En av årsakene er at et økt antall utenlandske mannlige statsborgere som har et arbeidsforhold i Norge får rettigheter til barnetrygd for sine barn. Økningen kan også henge sammen med at flere velger delt bosted når de skiller lag, eller at det er vanligere at barn bor hos far etter samlivsbrudd. Antallet kvinnelige mottakere har gått ned med under 1 prosent.

Færre som mottar utvidet barnetrygd

Som enslig mor eller far kan man få utvidet barnetrygd. Satsen for utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn forsørgeren bor med. 118 727 personer mottok utvidet barnetrygd pr. 30.juni 2019, det tilsvarer 17,7 prosent av alle som mottar barnetrygd. Denne andelen er relativt uendret sammenlignet med juni 2018, da det var 18,1 prosent som mottok utvidet barnetrygd. Andelen er høyere for menn (31 prosent) enn for kvinner (16 prosent). Siden 2010 har andelen menn som mottar utvidet barnetrygd sunket fra 46,7 prosent, mens den for kvinner har sunket fra 18 prosent.

Antallet mottakere av utvidet barnetrygd gikk ned med 2,3 prosent fra juni 2018 til juni 2019. Det tilsvarer en reduksjon på 2 771 personer. Størst nedgang er det i de yngste aldersgruppene, der det har blitt 20,5 prosent færre mottakere under 20 år, og 9,8 prosent færre mottakere mellom 21 og 29 år. Også her har nedgangen vært større for kvinner enn for menn.

Antall barn

I juni 2019 ble det utbetalt barnetrygd for 1 123 986 barn. Det er 0,7 prosent færre enn i juni 2018, en reduksjon på 7 845 barn. Det er kun Oslo og Akershus som har hatt en økning i antall barn, på henholdsvis 1 og 0,3 prosent. Fra 2010 til 2019 har antallet barn det utbetales barnetrygd for økt med 1,7 prosent, noe som tilsvarer. 18 359 barn.