Tabeller

Marginal nedgang i antall mottakere

Per 31.mars 2019 var det 668 994 mottakere av barnetrygd. Det er en nedgang på 0,3 prosent, sammenlignet med samme periode i 2018. Nedgangen tilsvarer 1 886 færre mottakere. Dette er en litt svakere nedgang enn det som ble observert fra 2017 til 2018, da antallet mottakere gikk ned med 0,6 prosent. Dette var også første gang det var en nedgang i antall mottakere i perioden 2009-2018, selv om antallet totalt i perioden har økt. Sammenligner vi med mars 2010 har antallet mottakere økt med 3,7 prosent, noe som tilsvarer en økning på 23 828 mottakere.

Utviklingen i antall mottakere av barnetrygd henger blant annet sammen med antall fødte. Siden 2013 har det vært en nedgang i antall fødte, og fra 2016 til 2017 gikk antallet ned med 3,8 prosent. Fra 2017 til 2018 var ikke nedgangen like markant, og antall fødte gikk ned med 2,7 prosent. Dette ser vi gjenspeiler seg i en svakere nedgang i antall barnetrygdmottakere. Det er foreløpig ikke tilgjengelige fødselstall for 1.kvartal 2019.

En fjerdedel av alle barnetrygdmottakerne bor i Oslo eller Akershus. Dette er også de eneste fylkene med en økning i antall mottakere på henholdsvis 1,2 og 1,3 prosent, når vi sammenligner mars 2019 med samme periode i fjor. Størst nedgang er det i Finnmark der det ble 2,8 prosent færre mottakere. Sammenligner vi med mars 2010 har nedgangen i Finnmark vært på 7,4 prosent. For Oslo har antallet økt med 14 prosent, og for Akershus har økningen vært på 11 prosent.

Nedgang for kvinner, økning for menn

Den observerte nedgangen i antall mottakere av barnetrygd har utelukkende kommet hos kvinner, og størst er nedgangen for kvinner under 30 år. Sammenlignet med mars 2018 har antallet kvinner under 30 år som mottar barnetrygd gått ned med seks prosent. Det tilsvarer en reduksjon på 4 363 personer. For kvinner som helhet er reduksjonen på 0,6 prosent, mens det for menn har vært en økning på 2,1 prosent. Størst økning er det for de eldste mennene. For menn over 50 år har antallet mottakere økt med 8,1 prosent.

I løpet av perioden 2010-2019 har antallet mannlige mottakere økt kraftig med over 50 prosent. Det tilsvarer 28 308 flere mannlige mottakere. Økningen i antall mannlige mottakere av barnetrygd henger blant annet sammen med at et økt antall utenlandske mannlige statsborgere som har et arbeidsforhold i Norge får rettigheter til barnetrygd for sine barn. Økningen kan også henge sammen med at flere velger delt bosted når de skiller lag, eller at det er vanligere at barn bor hos far etter samlivsbrudd. For kvinner har antallet mottakere i den samme perioden sunket marginalt med 0,8 prosent. 88 prosent av alle barnetrygdmottakerne er kvinner, og denne andelen har holdt seg stabil de siste fem årene.

Over halvparten av mottakerne er over 40 år, og det er i de eldste aldersgruppene at antallet mottakere øker mest. Dette gjelder for både menn og kvinner.

Mottakere av utvidet barnetrygd

Som enslig mor eller far kan man få utvidet barnetrygd. Satsen for utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn forsørgeren bor med. Blant alle mottakere av barnetrygd er det 18 prosent som mottar utvidet barnetrygd. Andelen er høyere for menn (31 prosent) enn for kvinner (16 prosent). Andelen for kvinner har holdt seg stabil de siste ti årene, mens det for menn var en markant nedgang fra 47 til 36 prosent fra 2010 til 2014, før andelen sank ytterligere til 31 prosent i 2019.

Per 31.mars 2019 ble det utbetalt utvidet barnetrygd for 118 585 mottakere, noe som er en nedgang på 2,5 prosent fra samme periode i 2018. De aller fleste mottakerne av utvidet barnetrygd er kvinner (79 prosent), og det er blant kvinner hele nedgangen har kommet. Fra 2010 har antallet kvinnelige mottakere av utvidet barnetrygd gått ned med 12 prosent, mot en uendret andel for menn. Nedgangen fra 2018 til 2019 var på tre prosent for kvinner og 0,5 prosent for menn.

Det er kun hos de eldste mottakerne at antallet med utvidet barnetrygd har økt. For de på 50 år og over har andelen økt med 2,8 prosent fra mars 2018 til mars 2019, mens for de under 50 har andelen gått ned med 3,4 prosent. Den samme trenden gjenspeiler seg når vi ser på utviklingen over en tiårsperiode.

Antall barn

Per 31.mars 2019 ble det utbetalt barnetrygd for 1 122 472 barn. Det er 7 372 færre enn i samme periode i 2018, en nedgang på 0,7 prosent. Nedgangen er på linje med det som ble observert fra 2017 til 2018.

På grunn av satsendringen som ble iverksatt fra og med 1.mars 2019, er det et litt lavere antall barn i statistikken enn det faktiske antallet. Les mer i faktaboksen under.