Tabeller

Bidragspliktige

Kjønn og alder. 31. mars 2010 - 2019. Antall og prosentKjønn og fylke. 31. mars 2010 - 2019. Antall

Bidragsmottakere

Kjønn og alder. 31. mars 2010 - 2019. Antall og prosentKjønn og fylke. 31. mars 2010 - 2019. Antall

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Kjønn og alder. 31. mars 2010 - 2019. Antall og prosentFylke. 31. mars 2010 - 2019. Antall og prosentFylke. 31. mars 2010 - 2019. I forhold til befolkningen 0 -17 år i samme fylke. ProsentKjønn og alder. 31. mars 2010 - 2019. I forhold til befolkningen 0-17 år i samme aldersgruppe. ProsentFylke og alder. 31. mars 2019. Antall

Nye tabeller

Alder og forskuddssats. 31. mars 2019. AntallFylke og forskuddssats. 31. mars 2019. Antall

Bidragsmottakere og bidragspliktige

Ved utgangen av mars 2019 var det 68 106 bidragsmottakere og 61 982 bidragspliktige som brukte NAVs tjenester til formidling av barnebidrag.

Antall bidragsmottakere og bidragspliktige som benytter den offentlige ordningen til formidling av bidraget (privat eller offentlig fastsatt) har lenge vist en årlig reduksjon på 3 til 4 prosent. Fra mars 2018 til mars 2019 har det vært en litt større nedgang, hhv 4,3 prosent for bidragsmottakere og 4,4 prosent for bidragspliktige. Fra mars 2010 til mars 2019 er antallet redusert med 27,7 prosent for bidragsmottakere og 28,7 prosent for bidragspliktige.

Det er å anta at nedgangen i hovedsak har sammenheng med at man velger private avtaler i stedet for å benytte den offentlige ordningen til bidragsformidlingen.

Andelen bidragsmottakere over 45 år har økt fra 21 prosent i mars 2010 til 27,6 prosent i mars 2019, mens andelen bidragsmottakere under 25 år har blitt redusert de siste årene, og utgjør nå 2,6 prosent. For bidragspliktige har andelen i aldersgruppa over 45 år økt fra 32,6 prosent i mars 2010 til 38,9 prosent i mars 2019. Andelen bidragspliktige under 25 år er redusert, og er 1,2 prosent i mars 2019.

De fleste bidragsmottakerne er kvinner, og de fleste bidragspliktige er menn. Andelen mannlige bidragsmottakere og andelen kvinnelige bidragspliktige har i hele 10-årsperioden vært på 7-8 prosent.

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

93 765 barn fikk utbetalt barnebidrag og/eller hadde innvilget bidragsforskudd i mars 2019. Det er 3,9 prosent færre enn i mars 2018, og 27,6 prosent færre enn i mars 2010.

Finnmark har hatt sterkest prosentvis nedgang i 10-årsperioden med 42 prosent, mens Rogaland har hatt en nedgang på 21,9 prosent.

Ved beregning av barnebidrag legger NAV blant annet til grunn bestemte satser for underholdskostnad (forbruksutgifter, boutgifter mv) som gjelder for barn i aktuell aldersgruppe, og sats for samværsfradrag. Et barn går over i ny aldersgruppe 1. juli det året barnet fyller 6, 11 og 15 år.

Det er flest barn i aldersgruppene 6-10 år og 11-14 år med rundt 28 prosent i hver av gruppene. Om lag 25 prosent av barna er i aldersgruppen 15-17 år, mens 2,7 prosent av barna er 18 år eller eldre. 14,2 prosent av barna er yngre enn 6 år. Fylkesfordelingen viser at av barna i Oslo er det 17,6 prosent som er under 6 år, mens det i Sogn og Fjordane er 10,7 prosent av barna som er i denne aldersgruppen.I gjennomsnitt er det 1,4 barn pr bidragsmottaker, og 1,5 barn pr bidragspliktig. Gjennomsnittstallene har vært uendret i hele 10-årsperioden.

Barn med barnebidrag og/eller forskudd som andel av befolkningen 0-17 år

Det er 8,1 prosent av befolkningen 0 – 17 år som mottar bidrag og/eller er innvilget forskudd med offentlig innkreving. Tilsvarende andel i mars 2010 var 11,6 prosent.

Akershus har den laveste andelen med 5,3 prosent, sett i forhold til barn 0-17 år i fylket, mens Finnmark har den høyeste andelen med 9,7 prosent.

Barn fordelt etter forskuddssats

Tabellene omfatter antall barn fordelt på innvilget forskuddssats, og antall barn som kun mottar barnebidrag. Se satser for forskudd. Nesten 30 prosent av barna mottar kun bidrag, og er ikke innvilget forskudd, mens 70 prosent av barna er innvilget forskudd.

Av barna i Akershus er det nærmere 39 prosent som mottar kun bidrag, mens det i Vest-Agder er rundt 22 prosent av barna som mottar kun bidrag.

De fleste barna som er innvilget forskudd har ordinært forskudd, det gjelder nesten 34 prosent av barna. 13,4 prosent har redusert forskudd, og 12,7 prosent har forhøyet forskudd. Forskudd er behovsprøvd ut fra mottakers inntekt, og hvis man har rett til forhøyet forskudd, øker forskuddet automatisk når barnet fyller 11 år. 10 prosent av barna har økt forskudd ettersom de har fylt 11 år.