Tabeller

Fortsatt nedgang i antall mottakere av kontantstøtte

Antallet mottakere av kontantstøtte fortsetter å synke, og per september 2019 var det 10 437 personer som mottok kontantstøtte. Det er en nedgang på 6,5 prosent fra september 2018, noe som tilsvarer 725 færre mottakere. Nedgangen i antallet mottakere har i 2019 vært noe svakere enn i 2018, men trenden er at færre benytter seg av ordningen. Over en syvårsperiode, etter at kontantstøtten for toåringer ble avviklet i 2012, har antallet mottakere sunket med 1 700 personer, en nedgang på 14 prosent.

Størst nedgang i Østfold, økning i Vestfold og Telemark

Størst nedgang i antall mottakere av kontantstøtte finner vi i Østfold, der det i september 2019 var 693 mottakere, en nedgang på 24 prosent sammenlignet med september 2018. Også i Nordland har antallet mottakere blitt redusert med over 20 prosent, og i september var det 333 mottakere av kontantstøtte i Nordland. Fem fylker har hatt økning i antallet mottakere, mens resten har hatt nedgang. Størst økning fra september 2018 til september 2019 var det i Telemark og Vestfold der antallet mottakere steg med henholdsvis 21 og 16 prosent.

Sammenlignet med 2012 er det Oslo som har hatt størst nedgang i antallet mottakere, en nedgang på 35 prosent, 730 færre mottakere.

Andelen barn med kontantstøtte går også ned

Andelen barn i kontantstøttealder som mottok kontantstøtte i september 2019 var 20,4 prosent, en nedgang fra 21,3 prosent i september 2018. Når både antallet mottakere og andelen barn i kontantstøttealder som det utbetales kontantstøtte for går ned, tyder det på at nedgangen i bruken er reell, og at ikke nedgangen utelukkende skyldes av at det fødes færre barn.

Høyest andel barn i kontantstøttealder som fikk utbetalt kontantstøtte var det i Vest-Agder der 28,4 prosent av barna fikk utbetalt kontantstøtte i september 2019, og lavest var det i Nordland med 16,2 prosent. Også her er det Østfold som har hatt størst nedgang i andelen, fra 34,7 prosent i september 2018 til 27 prosent i september 2019.

Bruken av graderte satser fortsette å øke marginalt

Fra og med 1.august 2018 ble reglene for gradert kontantstøtte endret slik at man nå har flere satser å velge i etter barnets oppholdstid i barnehagen (se faktaboks). De aller fleste tar ut full kontantstøtte, men sammenlignet med september 2018 har andelen gått ned fra 94,4 til 92,8 prosent. I samme periode har andelen som tar ut 20 prosent kontantstøtte økt fra 3,4 til 5,4 prosent.

Det er store regionale forskjeller i uttak av gradert kontantstøtte. I Oslo velger 99,9 prosent å ta ut full kontantstøtte, mens i Oppland velger kun 78,2 prosent det samme. Oppland er det fylket der flest benytter 20 prosent kontantstøtte, der 18,7 prosent av kontantstøttemottakerne i september 2019 gjorde nettopp det. Også i Telemark, Hedmark og Vest-Agder er bruken av 20 prosent kontantstøtte høy sammenlignet med landet for øvrig, med andeler på 11 og 12 prosent. Høyest andel med 40 prosent kontantstøtte var det i Hedmark og Aust-Agder der henholdsvis 4,8 og 4,2 prosent benytter seg av dette. Det er svært få eller ingen som benytter seg av 60 og 80 prosent kontantstøtte.

Eksport

Med eksport mener vi utbetalinger av kontantstøtte for barn som ikke bor i Norge. Dette gjelder i hovedsak personer som arbeider i Norge, men hvor barnet er bosatt i et annet EØS-land.

Per september 2019 var det 1 022 personer som mottok kontantstøtte etter EØS-reglene. Det er en nedgang på 4,2 prosent sammenlignet med september 2018. 61 prosent av eksporten går til polske mottakere, en nedgang fra 63,3 prosent i september 2018, mens 18,6 går til litauiske mottakere, en økning fra 15,4 prosent. Dette er de to største gruppene som mottar kontantstøtte for et barn som ikke bor i Norge, totalt 813 mottakere.