Tabeller

Utviklingen i antall mottakere

Per september 2014 var det 12 777 personer som mottok kontantstøtte. Det er en økning på 1,8 prosent eller 230 mottakere sammenlignet med samme tidspunkt i 2013. Fra 1. august 2014 økte satsene slik at de aldersdifferensierte satsene ble avviklet. Full sats er nå 6000 kroner per måned.

Utviklingen i antall barn

I befolkningen var det per september 2014 55 571 barn i kontantstøttealder, og det ble utbetalt kontantstøtte for i alt 12 941 barn, noe som utgjør en andel på 23 prosent av alle ettåringer i befolkningen. Dette er samme andel som for ett år siden.

Når vi ser på antall barn med kontantstøtte som andel av barn per fylke, finner vi relativt store geografiske forskjeller. De fylkene med høyest andel barn med kontantstøtte var Østfold (32 %) og Vest-Agder (29 %). Lavest andel hadde Sør-Trøndelag, Nordland og Akershus med henholdsvis 15 og 19 prosent.

Oslo er det fylket med flest barn i kontantstøttealder og det fylket med flest barn med kontantstøtte. Tradisjonelt har Oslo vært et fylke med lavere kontantstøtteandel enn gjennomsnittet for landet. Andelen per september 2014 var på 25 prosent og vi ser at Oslo ligger over gjennomsnittet for alle fylker.

Utvikling i eksport av kontantstøtte

Per september 2014 var det i alt 880 mottakere som fikk eksportert kontantstøtte etter EØS-reglene. På samme tidspunkt i 2013 var det 682 mottakere, en økning på 198 mottakere.

Statsborgerskapsoversikten viser at det i september 2014 var flest mottakere fra Polen (68 prosent). Polens eksportandel har vært nokså stabil de siste fem årene.

Eksportmottakerene av kontantstøtte utgjør per september 2014 6,9 prosent av alle mottakere av kontantstøtte. Til sammenligning var den samme andelen på 5,4 prosent per september 2013.

Nytt regelverk

Fra 1. august 2014 ble det gjort endringer i Kontantstøtteloven. De vesentlige endringene er:

  • Nytt beløp, 6000 kroner, fra og med august måned og så lenge vilkårene for retten til kontantstøtte er oppfylt. 
  • De aldersdifferensierte satsene ble avviklet. Alle barn i alderen 13-23 måneder kan få full kontantstøtte, dersom de ikke har barnehageplass.
  • Det vil fortsatt være mulig å få halv kontantstøtte dersom barnet går i barnehage og den avtalte oppholdstiden er mindre enn 20 timer per uke.
  • Alle kontantstøttemottakere får beløpet omregnet til nye satser.