Tabeller

Utviklingen i antall mottakere

Per juni 2015 var det 27 573 personer som mottok kontantstøtte. Det er en nedgang på 235 mottakere sammenlignet med samme tidspunkt i 2014. På ti år er det blitt om lag 41 000 færre mottakere av kontantstøtte. Fra 1. august 2014 økte satsene slik at de aldersdifferensierte satsene ble avviklet. Full sats er nå 6000 kroner per måned.

Utviklingen i antall barn

Det ble utbetalt kontantstøtte for i alt 28 080 barn i juni 2015, en nedgang på 0,7 prosent sammenlignet med juni 2014. 99 prosent av barna det utbetales kontantstøtte for, mottar full kontantstøtte. Denne andelen har siden 2006 økt med 14 prosentpoeng. En viktig forklaring på denne utviklingen er at det i 2012 ble endringer i satsstrukturen, hvor det ble mindre mulighet for å motta gradert kontantstøtte.

Når vi ser på antall barn med kontantstøtte som andel av barn i kontantstøttealder per fylke, finner vi relativt store geografiske forskjeller. De fylkene med høyest andel barn med kontantstøtte var Vest-Agder (62 %), Rogaland (61 %) og Østfold (56 %). Lavest andel hadde Finnmark (38 %) og Nordland og Troms (40 %). Til sammenligning er gjennomsnittet for landet på 51 prosent.

Oslo er det fylket med flest barn i kontantstøttealder og det fylket det utbetales kontantstøtte for flest barn. Tidligere var Oslo vært det fylket med lavest kontantstøtteandel av alle fylker. Men andelen per juni 2015 var på 53 prosent. I Oslo er det store forskjeller mellom bydelene.

Utvikling i eksport av kontantstøtte

Med eksport menes at kontantstøtte kan utbetales for barn som ikke bor i Norge. Dette gjelder i hovedsak personer som arbeider i Norge, men hvor barnet er bosatt i et annet EØS-land.

Per juni 2015 var det i alt 1 176 mottakere som fikk eksportert kontantstøtte etter EØS-reglene. På samme tidspunkt i 2014 var det 910 eksportmottakere, en økning på 266 mottakere.

Statsborgerskapsoversikten viser at det per juni 2015 var flest mottakere fra Polen (69 prosent). Polens eksportandel har vært nokså stabil de siste årene.

Eksportmottakerne av kontantstøtte utgjør per juni 2015 4,3 prosent av alle mottakere av kontantstøtte. Per juni 2014 var den samme andelen på 3,3 prosent. Til sammenligning utgjorde gjennomsnittlig antall eksportmottakere for hele 2014 utgjør om lag 4 prosent av alle mottakere av kontantstøtte i 2014.