Tabeller

Utviklingen i antall mottakere

Nedgangen i antall mottakere av kontantstøtte fortsetter. Pr. desember 2008 var det i alt 38 753 personer som mottok kontantstøtte. Det er 6 775 færre mottakere enn på samme tidspunkt i 2007. Sammenlignet med i 2000 observerer vi en nedgang i antall mottakere på hele 46 193. At det blir færre mottakere av kontantstøtte, må sees i sammenheng med at flere barn har fått barnehageplass.

Kvinner utgjør i 2008 nær 90 prosent av alle kontantstøttemottakere. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2007 er det nå 17 prosent færre kvinnelige mottakere. Det er færre kvinnelige mottakere i alle aldersgrupper, men reduksjonen er størst for kvinner i aldergruppen 30-34 år.

Menn har en relativ økning i antall mottakere på 8,9 prosent fra desember 2007 til desember 2008. Det er en prosentvis økning for de fleste aldersgrupper, men spesielt for aldersgruppen 25-29 år med 14,9 prosent.

Utviklingen i antall barn

Ifølge kontantstøtteloven kan kontantstøtte utbetales til barn mellom ett og tre år, og maksimalt i 23 måneder, men barnet kan ikke ha heltidsplass i barnehage. Unntaket fra dette er for adopterte barn. For adopterte barn kan det ytes kontantstøtte frem til skolealder, men også for disse barna er perioden med kontantstøtte begrenset til 23 måneder.

I befolkningen er det per desember 2008 115 951 barn i kontantstøttealder (ett- og toåringer) mot 114 195 i 2007, en økning på 1,5 prosent. Andelen barn som det utbetales kontantstøtte til i 2008 er på 34,7 prosent. Pr. desember 2008 er det i alt 40 277 barn som mottar kontantstøtte, en nedgang på 7 023 barn sammenlignet med desember 2007 (-14,8 prosent). Av alle barn med kontantstøtte utgjør ettåringer 59,5 prosent. Til sammenligning var denne andelen i 2000 på 53,3 prosent. Det indikerer en trend mot at det er færre personer som velger kontantstøtte det andre året.

Når vi sammenligner antall barn med kontantstøtte som andel av ett- og toåringer totalt i fylket, finner vi relativt store geografiske forskjeller. De tre fylkene med høyest andel er Vest-Agder (49,7 prosent), Aust-Agder (47,9 prosent) og Oppland (47,3 prosent). Lavest andel har Akershus (23,4 prosent), Troms (24,5 prosent) og Finmark (27,7 prosent). Oslo er det fylket med flest barn i kontantstøttealder og det fylket med flest barn med kontantstøtte. Andelen med kontantstøtte i Oslo er på 30,9 prosent, som er lavere enn for landet sett under ett (34,7 prosent).

Utvikling av eksport av kontantstøtte

Per desember 2008 er det i alt 755 mottakere av eksport av kontantstøtte. På samme tidspunkt i 2007 var det 522 mottakere. Det er en økning på 44,6 prosent. Statsborgerskapsoversikten viser at det i 2008 er flest mottakere fra Polen (55,6 prosent). Veksten i eksport til Polen er på 90 prosent fra desember 2007 til desember 2008 (199 mottakere). 

Eksport av kontantstøtte til mottakere med norsk statsborgerskap utgjorde per desember 2004 60,1 prosent av totalt antall eksportmottakere (131 av 218 mottakere). Per desember 2008 utgjør norske mottakere 13,4 prosent (101 av 755 mottakere).