Tabeller

Færre mottakere, men stabil andel

Per desember 2019 var det 11 678 personer som mottok kontantstøtte. Det er 473 færre mottakere sammenlignet med desember 2018, en nedgang på 3,9 prosent. Fra 2012, da kontantstøtten ble avviklet for toåringer, og fram til i dag har antallet gått ned med over 4 000 mottakere. Det tilsvarer en nedgang på 26 prosent. Nedgangen skyldes både at det er færre som benytter seg av ordningen, men det er også en konsekvens av at det fødes færre barn.

Dette ser vi gjennom andelen barn i kontantstøttealder (barn mellom 13 og 23 måneder) som mottar kontantstøtte. I desember 2019 var andelen på 22,8 prosent, omtrent på samme nivå som i desember 2018 da andelen var på 23,1 prosent. I desember 2013 var andelen på 28,9 prosent. Fra 2013 til 2019 har andelen blitt redusert med 6,1 prosentpoeng

Store fylkesvise forskjeller i andelen med kontantstøtte

Det er store forskjeller mellom fylkene i andelen barn som mottar kontantstøtte. Per desember 2019 var det Troms som hadde den laveste andelen, med 14,7 prosent, mens den høyeste andelen var i Vest-Agder med 35,4 prosent. De nordligste fylkene og Akershus er de fylkene som tradisjonelt sett har hatt de laveste andelene barn med kontantstøtte. Fra 2013 og fram til 2018 har andelen i disse fylkene ligget på rundt 20 prosent. I motsatt ende av skalaen finner vi Vest-Agder, Østfold og Sogn og Fjordane som alle har hatt høye andeler. I desember 2013 mottok omtrent 35 prosent av barna i disse fylkene kontantstøtte. Både Østfold og Sogn og Fjordane har hatt en relativt stor nedgang i andelen barn med kontantstøtte, og i desember 2019 var andelene på henholdsvis 28,6 og 25,6 prosent. I Vest-Agder derimot har andelen holdt seg relativt stabil gjennom hele perioden, og har siden 2013 vært det fylket med høyest andel barn i kontantstøttealder som mottar kontantstøtte. I Oslo har andelen sunket med 13,5 prosentpoeng fra 32,1 prosent i 2013 til 18,6 prosent i 2019

Fremdeles en liten økning i bruken av graderte satser

Kontantstøtte kan tas ut gradert etter hvor mange timer avtalt oppholdstid barnet har i barnehagen (se faktaboks). Per desember 2019 tok de aller fleste, 93,5 prosent, ut full kontantstøtte. Det er en liten nedgang fra 94,3 prosent i desember 2018. Det har vært en økning i andelen som tok ut 20 prosent kontantstøtte, fra 3,6 prosent i desember 2018 til 4,8 prosent i desember 2019. 1,5 prosent tok ut 40 prosent kontantstøtte, mens svært få (under 0,2 prosent) tok ut 60 eller 80 prosent kontantstøtte.

Det er store fylkesvise forskjeller også i bruken av de graderte satsene. Oppland og Telemark skiller seg ut ved at henholdsvis 14,6 og 10,2 prosent benytter seg av 20 prosent kontantstøtte, mens Nordland og Finnmark er de fylkene der flest benytter seg av 40 prosent kontantstøtte. 5,4 prosent i Nordland og 4,9 prosent i Finnmark. Oslo og Akershus er de fylkene der flest bruker kontantstøtten fullt ut, der 99,7 og 97,9 prosent gjør dette. 

Svak nedgang i eksporten

Per 31.desember 2019 var det 1 026 mottakere som mottok kontantstøtte for et barn som bor i et annet EØS-land. Det er en nedgang på 5,7 prosent fra desember 2018, noe som tilsvarer en reduksjon på 62 mottakere.

60 prosent av eksporten gikk til polske mottakere, mens 18 prosent gikk til litauiske mottakere. Andelen som går til polske mottakere har blitt redusert fra ett toppunkt på 70 prosent i 2014, mens andelen fra Litauen har steget med over 10 prosentpoeng fra 2013 og fram til 2019. 

Fra desember 2010 og fram til desember 2019, har eksporten av kontantstøtte gått ned med 17 prosent, en reduksjon på 211 personer.