Tabeller

Statistikken omfatter barn, bidragsmottakere og bidragspliktige som benytter det offentlige hjelpeapparatet til bidragsformidlingen. Statistikken omfatter ikke barn, bidragspliktige og bidragsmottakere der det ikke er offentlig innkreving.

Utvikling i antall bidragsmottakere og bidragspliktige

Det har over flere år vært en reduksjon i antall bidragsmottakere, bidragspliktige og barn. I løpet av de siste årene har det vært en årlig reduksjon på tre-fire prosent. Ved utgangen av mars 2014 var antall bidragsmottakere og antall bidragspliktige henholdsvis 81 877 og 74 879.  Fra mars 2005 til mars 2014 har det vært en reduksjon i antall bidragsmottakere og bidragspliktige (og barn) på rundt 30 prosent. Nedgangen antas i hovedsak å ha sammenheng med at personer velger private avtaler i stedet for å benytte det offentlige hjelpeapparatet til bidragsformidlingen.

Bidragsmottakere i alderen 45 + har økt fra ca. 16 prosent i mars 2005 til ca. 25 prosent i mars 2014, mens bidragspliktige i samme aldersgruppe har økt fra ca. 26 prosent til ca. 36 prosent i samme tidsrom.

Andelen mannlige bidragsmottakere og andelen kvinnelige bidragspliktige har stabilisert seg begge på 7-8 prosent.

Utvikling i antall barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Ved utgangen av mars 2014 var det 111 556 barn som det ble utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for.

Det er flest barn i aldersgruppa 11-14 år med ca. 28 prosent, og i aldersgruppa 15 – 17 år med 27 prosent. Aldersgruppa 6-10 år utgjør ca. 25 prosent, og aldersgruppa under 6 år utgjør ca.16 prosent. I tillegg utgjør barn 18 år og over 2,4 prosent.

På landsbasis utgjør barn under 11 år 41 prosent av alle barn med bidrag og/eller forskudd. Fylkesfordelingen viser at av barn med bidrag og/eller forskudd i Oslo er ca. 49 prosent under 11 år, mens det i Hedmark er ca. 39 prosent av barna som er under 11 år.

Totalt er det ca. 29 prosent av barna som er i aldersgruppa 15 år og over. Av barna i Oslo er det ca. 25 prosent som er i denne aldersgruppa, mens det i Hedmark er ca. 32 prosent. 

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylkestabell og alderstabell. Andel i forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke.

Sett i forhold til befolkningen 0-17 år i hele landet er det ca. 10 prosent av barna som mottar bidrag og/eller forskudd. Dette gjelder som nevnt barn hvor bidrag innkreves av det offentlige. Tilsvarende andel pr mars 2005 var ca.15 prosent.

I Akershus er det per mars 2014 ca. sju prosent av barna som mottar barnebidrag og/eller forskudd via offentlig innkreving, sett i forhold til antall barn i fylket.