Tabeller

Statistikken omfatter barn, bidragspliktige og bidragsmottakere som benytter det offentlige hjelpeapparatet til bidragsformidlingen. Statistikken omfatter ikke barn, bidragspliktige og bidragsmottakere hvor det er inngått privat avtale uten offentlig innkreving.

Utvikling i antall bidragsmottakere og bidragspliktige

Utviklingen viser fortsatt reduksjon i antall bidragsmottakere og bidragspliktige. Reduksjonen de siste årene har sammenheng med at flere velger privat avtale uten offentlig innkreving. Ved utgangen av september 2009 var antall bidragsmottakere og antall bidragspliktige henholdsvis 94 678 og 87 239.

Andelen mannlige bidragsmottakere og andelen kvinnelige bidragspliktige ligger begge på ca. 7,5 prosent.

Utvikling i antall barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Ved utgangen av september 2009 var det 130 202 barn det ble utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for. Det har vært en årlig reduksjon i antallet på ca. 5 prosent de siste tre årene.

Det er flest barn i aldersgruppa 11-17 år, ca 58 prosent. Aldersgruppa under 6 år utgjør 14-15 prosent.Av fylkene er det Oslo som har lavest andel barn i aldergruppa 11-17 år med 50 prosent. Samtidig har Oslo høyest andel barn i aldersgruppa under 6 år med ca 23 prosent.  Akershus har høyest andel barn i aldersgruppa 11-17 år med 61 prosent, og lavest andel barn i aldersgruppa under 6 år med ca 12 prosent.

Av barna som mottar barnebidrag/bidragsforskudd er det en liten overvekt av gutter. Andelen jenter er 48,7 prosent.

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylkestabell. Antall og andel i forhold til landstall

Fylkene som har de største byene, har naturlig nok også størst andel barn med bidrag og/eller forskudd. Til sammen bor ca. 18 prosent av barna med bidrag og/eller forskudd i Oslo og Hordaland. For Oslo er andelen økende.  Barn med bidrag og/eller forskudd i Sogn og Fjordane har holdt seg stabilt over år på 1,6 prosent av antallet for landet totalt.

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylkestabell. Andel i forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke

Det blir stadig færre barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd innen det enkelte fylke, sett i forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke.

Utviklingen fra september 2000 til september 2009 viser at Finnmark har hatt størst reduksjon med nær 8 prosentpoeng. Sogn og Fjordane har hatt minst reduksjon med 3 prosentpoeng. Rogaland, Sogn og Fjordane og Akershus er de fylkene som har lavest andel av barn med barnebidrag og/eller forskudd sett i forhold til befolkningen i eget fylke, dvs. drøyt 8 prosent. Finnmark har størst andel av barn med barnebidrag og/eller forskudd i forhold til befolkningen i fylket med drøyt 15 prosent.