Statistikken omfatter barn, bidragspliktige og bidragsmottakere som benytter det offentlige hjelpeapparatet til bidragsformidlingen

Tabeller

Utvikling i antall bidragsmottakere og bidragspliktige

Ved utgangen av mars 2009 var antall bidragsmottakere og antall bidragspliktige henholdsvis 98 149 og 90 719. Reduksjon i antall de siste årene har sammenheng med at flere velger privat avtale uten offentlig innkreving.

Andelen kvinnelige bidragspliktige og andelen mannlige bidragsmottakere ligger begge på knapt 8 prosent, men tendensen er at det gradvis blir færre kvinnelige bidragspliktige og færre mannlige bidragsmottakere, sett i forhold til hhv totalt antall bidragspliktige og totalt antall bidragsmottakere.

Utvikling i antall barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Ved utgangen av mars 2009 var det 135 422 barn det ble utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for, en reduksjon på drøyt 5 prosent fra samme tidspunkt i fjor.

Av totalt antall barn var det i mars 2009 57 prosent som var i alderen 11-17 år, og ca 14 prosent som var under 6 år. Av fylkene er det Oslo som har lavest andel barn i aldergruppa 11-17 år (48,4 prosent), og høyest andel barn i aldersgruppa under 6 år (22,2 prosent), mens det er motsatt for Akershus som har høyest andel barn i aldersgruppa 11-17 år (60,2 prosent) og lavest andel barn i aldersgruppa under 6 år (12,1 prosent).

Av barna som mottar barnebidrag/bidragsforskudd er det en liten overvekt av gutter. Andelen jenter er 48,6 prosent.

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylkestabell. Antall og andel i forhold til landstall

Til sammen bor ca 18 prosent av barna med barnebidrag og/eller bidragsforskudd i Oslo og Hordaland. For Oslo er andelen økende, mens andelen for Hordaland er gradvis redusert.  Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd i Sogn og Fjordane utgjør 1,6 prosent av antallet for landet totalt.

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylkestabell. Andel i forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke

 Antall barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd innen det enkelte fylke er fortsatt avtagende sett i forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke. Utviklingen fra mars 2000 til mars 2009 viser at Finnmark har hatt størst reduksjon med 6,5 prosentpoeng. Sogn og Fjordane har hatt minst reduksjon med 2,2 prosentpoeng. Akershus,  Sogn og Fjordane og Rogaland er de fylkene som har lavest andel av barn med barnebidrag og/eller forskudd sett i forhold til befolkningen i eget fylke, dvs. knapt 9 prosent. Finnmark har størst andel av barn med barnebidrag og/eller forskudd i forhold til befolkningen i fylket med drøyt 16 prosent.NAV har ikke oversikt over antall private avtaler i de enkelte fylker, hvor innkreving og formidling av bidrag administreres direkte mellom bidragspliktig og bidragsmottaker, og ikke gjennom NAV. Prosentandelen barn med barnebidrag i det enkelte fylke i tabellen gir derfor ikke et fullstendig bilde av utviklingen på bidragsområdet i det enkelte fylke.