Tabeller

Bidragspliktige

Bidragsmottakere

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Utviklingen i antallet bidragsmottakere og bidragspliktige

Per mars 2020 var det 58 144 bidragspliktige og 63 982 bidragsmottakere som benyttet seg av NAVs tjenester til formidling av barnebidrag. NAV har kun statistikk over de som velger å få bistand til å fastsette og/eller formidle barnebidraget. Statistikken inkluderer derfor ikke de som har private ordninger.

Sammenlignet med mars 2019 har antallet bidragspliktige gått ned med 6,2 prosent og antallet bidragsmottakere med 6,1 prosent. Det tilsvarer 3 838 færre bidragspliktige og 4 124 færre bidragsmottakere. Fra 2011 har både antallet bidragspliktige og –mottakere blitt redusert med om lag 30 prosent. Det tilsvarer om lag 26 000 færre bidragspliktige og bidragsmottakere.

De aller fleste bidragspliktige er menn (84 prosent) og de fleste bidragsmottakere er kvinner (91 prosent). Flertallet blant både de bidragspliktige og bidragsmottakerne er 40 år eller eldre. 57,5 av de bidragspliktige og 48,6 av bidragsmottakerne er 40 år eller eldre. Disse andelene har holdt seg stabile over lang tid.

Det er i gjennomsnitt 1,5 barn per bidragspliktig og 1,4 barn per bidragsmottaker. 

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Per mars 2020 var det 88 088 barn som det ble utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for. Det er 6,1 prosent færre enn i mars 2019, og 29 prosent færre enn i mars 2011. Sammenlignet med mars 2011 har det blitt over 36 000 færre barn det utbetales barnebidrag og/eller bidragsforskudd for gjennom NAVs systemer. 

Av alle barn bosatt i Norge er var det 7,6 prosent som fikk utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd per mars 2020. Det er en nedgang fra 8,1 prosent i mars 2019. Høyest andel er det blant de eldste barna. 10 prosent av alle barn mellom 11 og 14 år, og 12 prosent av alle barn mellom 15 og 17 år fikk utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd. Lavest andel er det blant barn under 6 år, der 3 prosent får utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd. Størst nedgang er det blant barna i aldersgruppen 15 til 17 år, der andelen har gått ned med nesten ett prosentpoeng sammenlignet med mars 2019. 

Barn fordelt på forskuddssats

Dersom barnebidraget av ulike årsaker ikke blir betalt, kan det søkes om bidragsforskudd. Bidragsforskuddet betales ut dersom bidraget ikke betales, eller kan utbetales dersom bidraget som er fastsatt av NAV er lavere enn det bidragsmottaker har rett på i bidragsforskudd. Les mer om forskjellen mellom barnebidrag og bidragsforskudd.

69 prosent av barna hadde innvilget forskudd i tillegg til barnebidrag, mens de resterende 31 prosentene kun hadde innvilget bidrag. 49 prosent av barna med innvilget forskudd hadde ordinært forskudd. 19 prosent hadde redusert forskudd, 17 prosent hadde forhøyet forskudd for barn fram til 11 år og 15 prosent hadde økt forskudd for barn fylt 11 år. Forskuddssatsen er behovsprøvd ut fra mottakers inntekt og om barnet er under eller over 11 år. Les mer om satsene for forskudd.