Status på arbeidsmarkedet______ 
InnvandrerIkke-innvandrerI alt
Antall i alt3 8775 5469 423
Kun arbeidstaker9091 3482 257
Arbeidstakere med stønad 1)6301 1181 748
Arbeidssøker1 3631 8023 165
- helt ledige1 1021 3712 473
- delvis ledige86166252
- arbeidssøkere på tiltak175265440
Nedsatt arbeidsevne348529877
Alderspensjon14270284
Utdanning (kun høyskole/universitet) 1415
Annet 2)6124651 077
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.