Tabeller

Tidsserie 2014-2015

 

Overgang til jobb_3 kv 2015
Statistikk som beskriver overgangen fra status arbeidssøker eller nedsatt arbeidsevne til arbeid og/ eller stønad

 

Utviklingen

Det var i alt 44 277 arbeidssøkere og 15 251 personer med nedsatt arbeidsevne som hadde avgang fra sin status som henholdsvis arbeidssøker og nedsatt arbeidssøker. Etter 6 måneder var 56 prosent av arbeidssøkerene reistrert i jobb. 29 prosent av de personer som er registrert med nedsatt arbeidsevne var reistrert i jobb. I tillegg kombinerte om lag 15 prosent av personene med nedsatt arbeidsevne arbeid med stønad (dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller alderspensjon). Det var om lag 6 prosent av arbeidssøkerene som kombinerte jobb med stønad et halvt år etter avgangen.

31, 5 prosent av de med med nedsatt arbeidsevne hadde overgagng til uføretrygd etter et halvt år, mens for arbeidssøkerene er denne andelen på under 1 prosent. Av arbeidssøkerene var det 21,4 prosent som gikk enten til status selvstendig næringsdrivende, utdanning, førstegangstjeneste, eller hjemmeværende/forsørget av andre (annet-gruppen). Samme andel for personer med nedsatt arbeidsevne var på 16 prosent.

For arbeidssøkere har andelen som er registrert med et arbeidsforhold økt i løpet av 2015. Tilsvarende andel for personer med nedsatt arbeidsevne har vært stabil. Mange av de med nedsatt arbeidsevne har hatt overgang til uføretrygd.