Status på arbeidsmarkedet 4. kvartal 2013

Tidsserie 2012-2013

Utviklingen

Over tid varierer andelen arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne som går over i jobb eller på stønad. Andelen arbeidssøkere med overgang til jobb er noe lavere per 4. kvartal i 2013 enn den var sammenlignet med samme kvartal i 2012 (-0,8 prosentpoeng). Det samme ser vi for personer med nedsatt arbeidsevne. Andelen er 2,9 prosentpoeng lavere i 2013 sammenlignet med 2012.

I løpet av 4. kvartal 2013 var andelen av arbeidssøkere som hadde overgang til jobb på 49 prosent, mens andelen personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til jobb var på 32 prosent.

Det er geografiske forskjeller mellom andelen arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne som kommer i jobb. Oppland har den høyeste andelen arbeidssøker til jobb med 60,5 prosent, mens Oslo ligger lavest av fylkene med 49 prosent. Blant de med nedsatt arbeidsevne kom flest ut i jobb i Troms med 54,5 prosent, mens Aust-Agder lå lavest med 35,3 prosent.

Andelen som kommer i jobb varierer også med alder. Av de med status arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne er det lavere andel med overgang til jobb for de yngste og de eldste. Det er spesielt lav andel med overgang til jobb for de over 60 år som har nedsatt arbeidsevne (9,6 %).

Andelen som kommer i jobb blant de med arbeidssøkerstatus varierer mellom kvinner og menn, med en andel på henholdsvis 47,9 prosent for kvinner og 50,6 prosent for menn.