Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne

Status på arbeidsmarkedet 4. kvartal 2020

Tabeller

Tidsserie 2019 til 2020

Utviklingen

Det var i alt 231 860 arbeidssøkere og 14 135 personer med nedsatt arbeidsevne som hadde avgang fra sin status som henholdsvis arbeidssøker og nedsatt arbeidssøker 2. kvartal 2020. Etter 6 måneder var 82,4 prosent av arbeidssøkerne registrert i jobb. 25,7 prosent av de personer som er registrert med nedsatt arbeidsevne var registrert i jobb. I tillegg kombinerte om lag 6,4 prosent av arbeidssøkere og 18,8 prosent av personene med nedsatt arbeidsevne, arbeid med stønad og/eller oppfølging fra NAV.

Om lag 39,8 prosent av de med nedsatt arbeidsevne hadde overgang til uføretrygd etter et halvt år, mens for arbeidssøkerne er denne andelen på 0,2 prosent. Av arbeidssøkerne var det 7,6 prosent som gikk til annet gruppen. Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre. Samme andel for personer med nedsatt arbeidsevne var på 8,5 prosent. Samtidig hadde 1,8 prosent av alle arbeidssøkere registrert seg på nytt som arbeidssøker, mens 2,4 prosent av dem med nedsatt arbeidsevne var registrert med samme status 6 måneder etter

Det var en kraftig økning i antall personer som hadde avgang fra status som arbeidssøker. Antall personer med avgang fra status som arbeidssøker i løpet av andre kvartal 2020 steg med 188 823 personer målt mot tilsvarende periode i 2019. Dette tilsvarer en økning på over 438 prosent. Vi ser at antallet som gikk ut fra status som arbeidssøker i løpet av andre kvartal ble drastisk redusert ila. perioden. I løpet av april og mai var det henholdsvis 85 400 og 97 800 som ikke lenger hadde status som arbeidssøker, mens avgangen i juni var redusert til 41 700. Gjennomsnittlig har rundt 70 500 personer hatt avgang som arbeidssøker i perioden etter februar 2020. Utviklingen skyldes at svært mange blant den første gruppen som ble arbeidsledige som en konsekvens av koronapandemien relativt snart var tilbake til jobb, men at denne tendensen er noe redusert senere i pandemien. Dette gjenspeiles i ledighetstallene som har holdt seg stabilt høy fra rundt midten av 2020. Andelen som endte i jobb steg også kraftig. Dersom vi utelukkende ser på de 50 300 som gikk ut fra status som arbeidssøker i mars til og med juni 2020 var hele 248 300, eller 88 prosent tilbake i arbeid 6 måneder etter. Til sammenlikning var andelen i tilsvarende periode i 2019 68 prosent, omtrent tilsvarende gjennomsnittet det året.

Personer med avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne og status 6. måneder seinere. 2014-2020. Prosent.

Figur_Personer med avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne og status 6. måneder seinere. 2014-2020. Prosent_4kv2020.JPG

Fakta

Statistikken beskriver overgangen fra status arbeidssøker eller nedsatt arbeidsevne til arbeid og/ eller stønad. Statistikken omfatter personer i alderen 20 til 66 år, og gir status på arbeidsmarkedet seks måneder etter tidspunktet personen ikke lenger var registrert med nedsatt arbeidsevne eller som arbeidssøker.

Opplysningene er hentet fra ulike administrative registre. For mer informasjon om statistikken, se Om statistikken – overgang til arbeid og stønad under relatert informasjon.