Nedgangen i bruttoledigheten må sees i sammenheng med at antallet nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I mars var det i gjennomsnitt 810 personer som registrerte seg som nye arbeidssøkere hos NAV hver virkedag.

– Vi må tilbake til begynnelsen av 2009 for å finne like lav registrert arbeidsledighet, målt som andel av arbeidsstyrken. Vi ser nå tegn til at ledighetsnivået er i ferd med å stabilisere seg, og vi venter at antall helt ledige vil falle saktere framover enn det vi har sett det siste året, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

Figur 1: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak). Sesongjusterte tall.

Arbeidsledigheten-mars-2018

Kilde: NAV. Last ned figuren i full størrelse (png).

Antallet helt ledige falt eller holdt seg stabilt i de fleste fylker i mars, justert for normale sesongvariasjoner. Seks fylker hadde en økning i ledigheten. Vestfold hadde den største prosentvise økningen, mens Vest-Agder hadde den største prosentvise nedgangen.

Arbeidsledigheten har også holdt seg stabil eller gått ned for de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen barne- og ungdomsarbeid. Antall helt ledige gikk mest opp for yrkesgruppen reiseliv og transport.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet

Ved utgangen av mars var det registrert 68 800 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 12 500 sammenliknet med mars i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,9 prosent av arbeidsstyrken til 2,5 prosent. 55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i mars.

Til sammen var 88 800 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 15 200 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,7 prosent i fjor.

Færre ledige i alle yrkesgrupper

Ledigheten er nå lavere enn i mars i fjor for alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 33 prosent, og industriarbeid med 27 prosent.

Ved utgangen av mars var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg med 4,4 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av reiseliv og transport med 4,1 prosent. Arbeidsledigheten var lavest innenfor undervisning med 0,6 prosent av arbeidsstyrken. 

Størst nedgang i Rogaland

Sammenlignet med mars i fjor, har antallet helt ledige gått ned i alle fylker. Nedgangen er størst i Rogaland med 31 prosent, etterfulgt av Vest-Agder med 25 prosent.

Aust-Agder, Rogaland og Vestfold er fylkene med høyest arbeidsledighet i mars, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,6 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I mars ble det registrert 28 800 nye ledige stillinger på nav.no. Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV forbedrer innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger det siste året kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.