Tabell 3. Personer med avgang fra status arbeidssøker 4 kvartal 2012 fordelt på alder og status på arbeidsmarkedet 2 kvartal 2013. Antall og prosent.

1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.