Nye personer med arbeidsavklaringspenger. Status to måneder før. 4.kvartal 2011-2019*

* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet