Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Avgang 3. kvartal. Status 1.kvartal 2011-2020. Antall og andel.*

* Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet. I tidligere publisert statistikk har antall registrert som arbeidstaker med stønad vært for høyt. Dette er korrigert i statistikk publisert fra og med 2018