5.1. Historikk

Ordningen ble innført 01.01.2004. I Trygdestatistisk Årbok finner du historikktabeller. For mer informasjon kontakt statistikk seksjonen:nav.statistikk@nav.no.

5.2. Brudd i statistikken

Ordningen med TU ble innført 01.01.2004 og avviklet 1.mars 2010, siste publiserte statistikk på Nav.no er pr 31.12.2009..

5.3. Sammenlignbarhet over tid/endringer

Innføringen av tidsbegrenset uførestønad 01.01.2004 medførte at det ble et brudd i statistikken. 

Tidsbegrenset uførestønad (TU) ble avviklet 1. mars 2010, sammen med attføringspenger og rehabiliteringspenger ved innføringen av arbeidsavklaringspenger (AAP). Tidligere mottakere av TU har blitt overført til AAP og er derfor tatt ut av statistikken for uføreytelser. Siste publisering med statistikk på Nav.no over mottakere av TU og uføreytelser samlet var 31.12.2009.

NAV-rapport nr. 3-2009 - Tidsbegrenset uførestønad - evaluering fire år etter, er en sluttrapport om ordningen og gir en gjennomgang og evaluering av stønaden.

For nye mottakere av tidsbegrenset uførestønad har vi ikke inkludert ny tilgang for personer som har en eller to måneders opphold i ytelsen og deretter har en ny tilgang. Tall for nye tu-mottakere og summen totalt blir dermed også lavere enn tallene vi har publisert tidligere. Ved overgang fra tu til uførepensjon i løpet av en tre måneders periode telles ikke ny tilgang.