4.1. Definisjoner av sentrale begreper

Dagsats: TU beregnes på samme måte som rehabiliteringspenger, som dagytelse (5 dager pr. uke i 260 dager pr. år).

Minsteytelse: 1,8 x grunnbeløpet.

Høyeste ytelse: 6 x grunnbeløpet x 66/100.  

Barnetillegg: For barn under 18 år som ikke har egen inntekt kan det ytes et barnetillegg (behovsprøvd).

Alder: Alder er definert som alder ved utgangen av måneden.

Unge uføre: ung ufør er den som er født ufør, eller er blitt minst 50 prosent uføre før han eller hun fylte 26 år. 2,4 x grunnbeløpet.

Nye pensjonister/pensjonister i tilgang: tilgang er definert som en mottaker med ytelse i måned x, men ikke (samme) ytelse i måned x-1. For 1991 og tidligere ble tilgang definert som mottaker med ytelse i måned x, men ikke (samme) ytelse i måned x året før.

4.2. Målevariable

Antall pensjonister: Antall pensjonister som har mottatt en ytelse den aktuelle måneden.