2.1. Formål

Statistikken benyttes til å overvåke utviklingen i bruk av ordningen og benyttes bl.a. som grunnlag i St.prp.nr. 1.

2.2. Om stønadsområdet

Statistikken over Tidsbegrenset uførestønad omfatter personer i alderen 18-66 år som mottar TU. Ordningen ble innført 01.01.2004.

Uføreytelser skal sikre inntekt til livsopphold for den som har fått inntektsevnen langvarig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Tidsbegrenset uførestønad gis når det er mulighet for at inntektsevnen kan bli bedre på sikt. Ytelsen gis for en periode fra ett til fire år.

Les mer om regelverket til TU i Rettskildene.