4.1 Personer med rett til arbeidsavklaringspenger

Denne midlertidige statistikken over personer med rett til arbeidsavklaringspenger teller alle som er registrert med rettighetsstatus arbeidsavklaringspenger, som følge av et gjeldende vedtak om arbeidsavklaringspenger fra NAV(se også punkt 4.2.4). Beholdningen telles opp på en gitt dato nær slutten av hver måned.

4.2 Definisjoner av kjennemerker og grupperinger

4.2.1 Oppfølgingsstatus

Nedsatt arbeidsevne, v enter på oppfølgingsvedtak: alle med nedsatt arbeidsevne som ikke deltar på et arbeidsrettet tiltak og som ikke har fått et oppfølgingsvedtak

Nedsatt arbeidsevne, behov for arbeidsrettet tiltak: alle med nedsatt arbeidsevne som i følge oppfølgingsvedtaket er aktuelle for arbeidsrettede tiltak men som ikke deltar på noe arbeidsrettet tiltak.

Nedsatt arbeidsevne, på arbeidsrettet tiltak: alle med nedsatt arbeidsevne som deltar på arbeidsrettede tiltak.

Nedsatt arbeidsevne, ikke behov for arbeidsrettet tiltak: alle med nedsatt arbeidsevne som ikke deltar på et arbeidsrettet tiltak og som i følge oppfølgingsvedtaket ikke er aktuelle for arbeidsrettede tiltak.

Andre: personer med rett til arbeidsavklaringspenger som ikke er registrert med nedsatt arbeidsevne. For nærmere beskrivelse av kategorien nedsatt arbeidsevne, se «Om statistikken nedsatt arbeidsevne».

Vi vet at omtrent 14 prosent av personene med nedsatt arbeidsevne som deltar på arbeidsrettede tiltak har et oppfølgingsvedtak som indikerer at de ikke er aktuelle for arbeidsrettede tiltak. Dette skyldes at mange over tid blir friskere, eller på andre måter blir aktuelle for arbeidsrettede tiltak, uten at det fattes et nytt oppfølgingsvedtak.  Dette fører til at gruppen «ikke behov for arbeidsrettet tiltak» er noe for stor, og gruppen «behov for arbeidsrettet tiltak» er tilsvarende for liten.

4.2.2 Alder

Alder er regnet i fylte år på tidspunkt for oppdatering av statistikken.

4.2.3 Fylke

Bostedsadresse registrert i saksbehandlingssystemet Arena blir benyttet som grunnlag ved fordeling av arbeidssøkere på Fylke. 

Statistikken som fordeler seg på bostedsadresse registrert i Arena inkluderer kategorien Øvrige områder. I denne kategorien inngår Svalbard og Jan Mayen.

4.2.4 Rettighetsstatus

Rettighetsstatus angir hvilken livsoppholdsytelse personen har rett til og er basert på vedtak fattet av NAV. Vi har følgende statuser:

  • Arbeidsavklaringspenger
  • Dagpenger
  • Individstønad
  • Ingen livsoppholdsytelse i Arena

Arena er et av NAVs saksbehandlingssystemer. Personer i kategorien «Ingen livsoppholdsytelse i Arena» kan ha rett til ytelser som administreres i andre saksbehandlingssystemer. Eksempler på slike ytelser er sykepenger, uføretrygd og sosialstønad. Blant de uføretrygdede er det hovedsakelig de som deltar på tiltaket varig tilrettelagt arbeid som også telles med i gruppen av personer med nedsatt arbeidsevne.