Arbeid, psykisk helse og samhandlere

Mange med psykiske helseproblemer står utenfor arbeidslivet eller er i ferd med å falle ut. Jobb kan være viktig for å mestre situasjonen.

Hva kan NAV tilby brukerne?

Samhandling mellom arbeid og helse er i de fleste tilfeller nødvendig for å hjelpe brukerne ut i jobb. NAV samarbeider med fagpersonell i kommunen, DPS, tiltaksarrangører, fastleger med flere.

Som fagperson kan du hjelpe personer til å forbli i jobb, eller raskere komme ut i arbeid. Se under relatert informasjon hvilke tilbud og tiltak som finnes i ditt fylke. Her finner du også kontaktinformasjon til medarbeidere i NAV som arbeider med fag- og tjenesteutvikling for mennesker med psykiske helseproblemer.

Mange av tilbudene kombinerer behandling med deltakelse i arbeidsrettete tiltak. Ordningene er tilrettelagt for personer med ulike typer psykiske helseproblemer, alt fra lette depresjoner til tunge psykiske lidelser. Les også om ungdom og psykiske helseproblemer og rus og psykiske helseproblemer.

Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Gjennom Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012) har NAV gjennomført flere fagutviklingsprogram som skal gi brukerne bedre muligheter for å komme i arbeid. Flere av disse programmene videreføres i Oppfølgingsplanen for Arbeid og psykisk helse (2013- 2016). 

Vold i nære relasjoner, psykiske ettervirkninger og behov for samhandling

Det er godt dokumentert at vold i nære relasjoner og ettervirkninger av dette er et hinder for arbeidsdeltakelse. Det har blant annet blitt funnet en betydelig sammenheng mellom opplevd vold i løpet av livet og selv-rapportert dårlig helse, spesielt innen psykiske helse. For at NAV skal lykkes med sin arbeidsintegrering av voldsutsatte brukere er det et behov for samhandling. Les mer i NAVs veileder om vold i nære relasjoner og menneskehandel.