Strategi og mål:

Styring og oppdrag i 2019: 

I det årlige tildelingsbrevet gir Arbeids - og sosialdepartmentet mål, hovedprioriteringer, rammer og retningslinjer for Arbeids- og velferdsdirektoratet, og stiller samtidig midler til rådighet for etatens arbeid.

Mål- og disponeringsbrevet fastsetter mål og resultatkrav, budsjettrammer, fullmakter og krav om rapportering til enhetene i Arbeids- og velferdsetaten. Dette gjøres med utgangspunkt i tildelingsbrevet fra departementet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet informerer kommunene, i det årlige kommunebrevet, om nasjonale mål, regjeringens satsingsområder og tilskuddsmidler innenfor området levekår og sosiale tjenester. Tilskudd gitt over statsbudsjettet til de sosiale tjenestene er virkemidler for å nå de nasjonale målene.

Fylkesmannen er statens representant i fylket og skal underbygge partnerskapet mellom stat og kommune i NAV og bidra til gode tjenster på NAV-kontotret. Oppdraget gis på bakgrunn av nasjonale mål og prioriteringer.

Samarbeidsavtale mellom KS og Arbeids- og sosialdepartementet om partnerskapet i NAV-kontorene (2018):

Avtalen skal legge til rette for videreutvikling av partnerskapet mellom stat og kommune i NAV.

Ulike kartlegginger og evalueringer av partnerskapet mellom stat og kommune i NAV.

Andre dokumenter: