Hensikten med prosjektet ved har vært å undersøke nytten av å komme tidlig til med psykososial hjelp rettet mot arbeid for pasienter med de tyngste lidelsene, psykoselidelser. De har undersøkt effekten over en toårsperiode av en ettårig IPS-intervensjon («JobbResept») på arbeidsdeltakelse og deltakelse i skole eller utdanning.

Prosjektet har operert med fem faser i arbeidsrehabiliteringen av deltakerne; kartlegging og diagnostikk, perspektiv på egen fremtid, lage en rehabiliteringsplan, sette planen ut i live og veiledning.

Metoden de har brukt er matched kontrollstudie. Studien viser svært gode resultater av over ett år: Ett år etter diagnose og start av oppfølgingen var henholdsvis 46,7 % og 50 % i arbeid eller utdanning mer enn 50 % av tiden. Dette var signifikant flere enn sammenlignet med kontrollgruppen. To år etter finner de derimot ingen signifikant effekt opp mot kontrollgruppen.

De konkluderer med at en arbeidsrettet psykososial intervensjon for denne gruppen av pasienter, eller brukere, har god effekt men bør ha lengre varighet enn ett år for at effekten skal opprettholdes.

Les hele rapporten Jobbresept - Virker det? Eller kortversjonen til prosjektet.