Kartleggingen ble innledet av et omfattende litteratursøk, inkludert søk i store databaser og referanselister, samt kontakt med arbeidslivsorganisasjoner og departement. To forskere vurderte uavhengig av hverandre alle identifiserte referanser og den metodiske kvaliteten til de inkluderte studiene.

Én randomisert kontrollert studie og tolv registerbaserte studier oppfylte inklusjonskriteriene og er med i oversikten. De 13 studiene omfatter til sammen ca. 2,74 millioner sykmeldte.

Studiene hadde følgende kjennetegn:

  • Elleve av studiene var fra nordiske land, inkludert fire fra Norge.
  • RCT-en og elleve av de registerbaserte studiene holdt moderat metodisk kvalitet, mens den siste registerbaserte studien ble vurdert til å være av høy metodisk kvalitet.
  • Den randomiserte kontrollerte studien inkluderte finske ansatte (n=62) som var sykmeldt på grunn av muskel- og skjelettplager, mens de registerbaserte studiene hovedsakelig inkluderte ansatte med muskel- og skjelettplager eller psykiske lidelser.
  • Studiene omfatter i alt 15 utfall, hvorav hovedutfallene var arbeidsdeltakelse, varighet av sykefravær, arbeidsførhet og sosiale stønader.

Funnene tyder på at gradert sykmelding er forbundet med flere positive utfall, slik som høyere arbeidsdeltakelse og kortere sykefravær, men ifølge rapporten er sikre konklusjoner om effektene av gradert sykmelding begrenset på grunn av det store flertallet av observasjonsstudier på dette temaet. Flere RCTer av høy metodisk kvalitet er nødvendig for å kunne trekke klare konklusjoner.

Les FHIs rapport her (på engelsk)