Arbeid som integrert del av framtidens helsetjeneste for sykelig overvektige

Forskere ved Muritunet ønsket å undersøke om økt vektlegging av arbeid ville gi økt arbeidsdeltakelse. Tanken bak var at arbeid gir struktur, og slik kan gjøre det lettere å legge om livsstilen.

Utprøvingen ble gjennomført som en randomisert, kontrollert studie, hvor i alt 140 deltakere ble tilfeldig fordelt på ett av to ulike behandlingstilbud ved Muritunet i prosjektperioden. Begge tilbudene hadde livsstilsendring som mål. Det ene tilbudet inneholdt også en arbeidsdimensjon, og inkluderte samtaler og undervisning med en arbeidskonsulent.

Studien finner liten forskjell mellom de to ulike intervensjonenes effekt på arbeidsdeltakelse, men prosjektlederen mener likevel at arbeidsdimensjonen i studien har en helt avgjørende betydning for deltakerne. De som har hatt arbeidsfokus som en del av intervensjonen, gjennomgår en betydelig større livsstilsendring. De går mer ned i vekt, de har større fysisk kapasitet, større tro på egen evne til å møte jobbkrav og har også større tro på egen arbeidsevne. Prosjektlederen mener at erfaringene fra prosjektet viser at en bør vektlegge arbeid allerede ved innsøking til livsstilstilbud, og tror at det kan føre til både økt arbeidsdeltakelse og helsemessige gevinster for målgruppen.

Datainnsamlingen har bestått av journaldata, selvrapporteringsskjema, fysiske tester og kvalitative intervju.

Studien gikk fra 2014-2017, i tett samarbeid med AiR-Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR).

 

Les hele rapporten eller kortversjonen.