Arbeidsforberedende trening (AFT)

Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeids og velferdsdirektoratet gjennomført en kartlegging av tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT).

AFT er et langsiktig og allsidig tiltak, som, når det brukes godt, gir gode muligheter for å identifisere deltakernes ressurser og utvikle disse for å øke deltakernes muligheter i ordinært arbeidsliv. Sammenhengende og langsiktig oppfølging og fokus på arbeidstrening i ordinært arbeidsliv, fremstår som suksesskriterier.

AFT retter seg mot brukergrupper som står langt unna arbeidsmarkedet, og tiltaket er ment å gi økte muligheter for dem. Samtidig ser man at det er et potensiale for å oppnå bedre resultater hos flere tiltaksarrangører.

Oslo Economics har kartlagt hvem deltakerne er, innholdet i tiltaket, deltakernes arbeidsdeltakelse i etterkant av tiltaket og sammenhengen mellom kjennetegn ved deltakelse og langvarige utfall i arbeidslivet. Kartleggingen er basert på nasjonale registerdata fra NAV, og en utdypende informasjonsinnhenting i tre utvalgte fylker: Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestfold og Telemark. 

Deltakerne i AFT er i alderen 18-65 år, med en overvekt av deltakere under 30 år. 63 prosent har påbegynt videregående utdanning, og et fåtall har påbegynt høyere utdanning. De fleste har stått utenfor arbeid i mange år, og har deltatt i andre arbeidsrettede tiltak tidligere.

Kartleggingen viser videre at det er stor variasjon mellom tiltaksarrangørene i hva de tilbyr som en del av AFT, og hvilke erfaringer de har med ulike deler av innholdet. Det er også stor variasjon i hva den tilrettelagte opplæringen består av, og hvor lenge det varer fra oppstart til avslutning.

Mange tiltaksarrangører er svært kreative og dyktige i sin oppfølging av deltakerne. I de tre utvalgte fylkene Oslo Economics har sett på leverer flere tiltaksarrangører 50 prosent overgang til arbeid eller utdanning, eller mer, og opplever at målet er realistisk. Dette tyder på at det er potensial for å forbedre resultatene også blant arrangørene som i dag leverer langt under målet.

At det er store forskjeller i resultatgrad mellom tiltaksarrangørene, understreker betydningen av tiltaksarrangørenes arbeid. Registerdataanalyser indikerer at deltakere som deltar i AFT i regi av arrangører med flere tiltaksplasser har noe høyere overgang til arbeid enn mindre arrangører. Oslo Economics påpeker derfor at god og tett oppfølging av tiltaksarrangørene fremstår som viktig i den videre utviklingen av tiltaket. Det lokale arbeidsmarkedet der tiltaksarrangørene holder til har mye å si for innretningen av tiltaket. Arbeidsutprøving i ordinært arbeidsliv er en sentral del, og i større tettsteder er det bedre muligheter for å finne en type arbeidsutprøving som er tilpasset deltakerens interesser og behov.

Blant evaluator sine anbefalinger til NAV, er det å opprettholde fokus på arbeidstrening i ordinære virksomheter en viktig del av tiltaket. Overgangen fra tiltak til lønnet arbeid eller utdanning er en kritisk fase for mange deltakere, og det bør vurderes å gi tiltaksarrangørene muligheter for forlenget oppfølging i en kortere periode ved overgang til arbeid.

Denne kartleggingen har synliggjort arbeidslivsutfall for deltakerne, men den kan ikke si noe om hvilken effekt AFT har hatt for disse deltakerne.

Les hele rapporten eller sammendraget fra Oslo Economics. 

Fakta

  • I registerdataanalysen følger de 27 000 personer som har startet AFT i perioden januar 2017-juli 2019. De følger arbeidsdeltakelse, deltakelse i tiltak og mottak av trygdeytelser seks år før oppstart og inntil to år etter endt tiltak. 
  • AFT ble lansert og iverksatt høsten 2016, som en sammenslåing av de to tidligere tiltakene Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). 
  • Målt i kroner er AFT det største av NAVs arbeidsmarkedstiltak.
  • AFT kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ett år.
  • Tiltaket skal tilbys som et heltidstilbud med minst 30 timer per uke og fem virkedager per uke.