Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi

En forskergruppe fra Universitetet i Tromsø har fulgt innføringen av jobbspesialister ved NAV-kontorene i Tromsø og Harstad.

Fra 2017 har NAV innført såkalte jobbspesialister ved minst to NAV-kontorer i alle fylker, som en del av ordningen med utvidet oppfølging i regi av NAV. Jobbspesialistene hjelper personer med nedsatt arbeidsevne til å få og beholde en jobb på en vanlig arbeidsplass, og jobber etter supported employment-modellen. De har også tett kontakt med arbeidsgivere før, under og etter ansettelse.  

Dette følgeforskningsprosjektet bygger på fokusgruppeintervjuer med jobbspesialister, samt individuelle intervjuer med arbeidssøkere, arbeidsgivere og jobbspesialister. Forskerne har også gjennomført en longitudinal spørreskjemaundersøkelse som først blir avsluttet høsten 2020.  

Både brukere og arbeidsgivere gir uttrykk for positive erfaringer fra samarbeidet med jobbspesialistene. Enkelte brukere beskriver oppfølgingen fra jobbspesialistene som avgjørende for at de har fått innpass i arbeidslivet. Samtidig gir mange av arbeidsgiverne uttrykk for at de ikke vil tilby kandidatene fast stilling etter en periode med midlertidig ansettelse. Ifølge rapporten kan en del av forklaringen være at jobbspesialistene har gjort grundig arbeid når det gjelder relasjonsbygging med kandidater og lokalt arbeidsmarked, men at oppfølging på arbeidsplassen ikke har vært tilstrekkelig prioritert.  

Jobbspesialistene fremstår ifølge forskerne bak rapporten som engasjerte. De beskriver arbeidet som givende, men krevende, og flere var i tvil om de kunne tenke seg å bli i jobben på sikt. Forskerne peker blant annet på at begrenset varighet av tiltaket, som formulert i Forskrift om oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi, kan komme i konflikt med supported employment-modellens føring om at kandidatene skal få oppfølging så lenge de har behov for det.  

Prosjektet er finansiert med FoU-midler fra NAV, og prosjektperioden gikk fra juni 2017-august 2019. Du kan lese hele rapporten her

Du finner også informasjon på nettsiden til prosjektet, og en omtale i NAVs nettmagasin MEMU