Gjennom case, intervju og dokumentgjennomgang har forskere ved NTNU tatt for seg hvordan det jobbes med tiltak mot vold og trusler i NAV, og kommet med en rekke anbefalinger.

Konklusjonen er at satsingen mot vold og trusler mot ansatte i NAV har vært vellykket. Tilbakemeldingene fra de ansatte vedrørende satsingen er positive, og igangsatte tiltak er i stor grad gjennomført ute i NAV-kontorene. Tiltakene vurderes som godt tilpasset behovene, og oppmerksomheten på ansattes arbeidssituasjon har økt betraktelig. Samtidig kommer de med en del anbefalinger. Eksempler her er avklaring av håndtering av akutte situasjoner, vurdering av intern organisering i direktoratet og kurs i kommunikasjon og konfliktdemping. Rapporten redegjør for funn og anbefalinger.

Les hele rapporten eller sammendraget.