Av Jon Petter Nossen og Ingunn Helde

I dette notatet ser vi nærmere på en særskilt ordning i regelverket for sykepenger. Arbeidsgivere kan på visse betingelser få refundert sykepenger i de 16 dagene som utgjør arbeidsgiverperioden dersom sykefraværet er svangerskapsrelatert.

I perioden 2003–2015 økte antallet gravide som det årlig utbetales refusjon for fra 4 400 til 11 000. Utgiftene til ordningen kom i 2015 opp i 135 millioner kroner, og utgjorde dermed 0,4 prosent av folketrygdens sykepengeutgifter knyttet til arbeidstakere.

I andre kvartal 2014 ble det utbetalt refusjon for hver femte gravide arbeidstaker som hadde minst én av de første 16 dagene av et legemeldt sykefravær i dette kvartalet. Andelen gravide det utbetales refusjon for synker med alderen, og det er stor variasjon etter næring og yrke. I andre kvartal 2014 var andelen det ble utbetalt refusjon for høyest blant førskolelærere og frisører, og innen varehandel, helse- og sosialtjenester og forretningsmessig tjenesteyting. Det er også stor variasjon etter fylke. De seks fylkene på Sør- og Vestlandet skiller seg ut med de høyeste andelene.