Av Torunn Bragstad

Fra 1.1.2004 ble uførepensjonen delt i en tidsbegrenset uførestønad og en varig uførepensjon. Målsettingen var å hindre unødig uførepensjonering. Tidsbegrenset uførestønad skulle fortrinnsvis gis til yngre personer med arbeidsmarkedstilknytning og med diagnoser der det var en viss sannsynlighet for at vedkommende kunne komme tilbake i arbeid. I denne rapporten ser vi på hvem som fikk tidsbegrenset uførestønad, og hvordan det gikk med dem etter opphør av ytelsen. Analysen er basert på registerdata.