Omverdensanalyse 2016

NAV-Rapport nr.3-2016

Samfunnet er i endring og NAV må endre seg i takt med utviklingen. Omverdensanalysen tar for seg de viktigste samfunnsmessige trendene fram mot 2030 og konsekvensene disse vil få for NAV. Større oppmerksomhet om utfordringene vi står overfor vil bidra til å gjøre kommende strategier og tiltak mer treffsikre. Noen hovedfunn fra rapporten:

  • Fortsatt sterk befolkningsvekst vil gi flere NAV-brukere. Områdene alderspensjon, hjelpemidler og utlandssaker vil vokse særlig mye. NAV må gjøre mer for mindre gjennom å fornye, digitalisere, effektivisere og ved å prioritere tøffere.
  • Som følge av globalisering, teknologisk utvikling og endret oljepris venter vi at omstillingene i arbeidslivet vil skje raskere enn tidligere. Det vil stille større krav til NAVs arbeidsmarkedskompetanse og vår evne til å bidra til yrkesmessig og geografisk mobilitet.
  • Ufaglært ungdom og innvandrere med lite skolegang vil bli særlig utsatt på arbeidsmarkedet.
  • NAV må være i stand til å foreta raske omprioriteringer. Dette vil være en konsekvens av raskere omstillingstakt i arbeidsmarkedet, muligheten for brå skrifter i tilstrømmingen av flyktninger og andre uforutsette hendelser.
  • Ny teknologi og avansert analyse vil gjøre det mulig for NAV å utvikle bedre tjenester og å målrette innsatsen dit den gir best resultat. Mange av NAVs prosesser er egnet for selvbetjening og automatisering, og dette gir et betydelig effektiviseringspotensial.