Omverdensanalyse 2016

  • Fortsatt sterk befolkningsvekst vil gi flere NAV-brukere. Områdene alderspensjon, hjelpemidler og utlandssaker vil vokse særlig mye. NAV må gjøre mer for mindre gjennom å fornye, digitalisere, effektivisere og ved å prioritere tøffere.
  • Som følge av globalisering, teknologisk utvikling og endret oljepris venter vi at omstillingene i arbeidslivet vil skje raskere enn tidligere. Det vil stille større krav til NAVs arbeidsmarkedskompetanse og vår evne til å bidra til yrkesmessig og geografisk mobilitet.
  • Ufaglært ungdom og innvandrere med lite skolegang vil bli særlig utsatt på arbeidsmarkedet.
  • NAV må være i stand til å foreta raske omprioriteringer. Dette vil være en konsekvens av raskere omstillingstakt i arbeidsmarkedet, muligheten for brå skrifter i tilstrømmingen av flyktninger og andre uforutsette hendelser.
  • Ny teknologi og avansert analyse vil gjøre det mulig for NAV å utvikle bedre tjenester og å målrette innsatsen dit den gir best resultat. Mange av NAVs prosesser er egnet for selvbetjening og automatisering, og dette gir et betydelig effektiviseringspotensial.