Omverdensanalyse 2014

  • Flere eldre og økt innvandrerbefolkning gir flere NAV-brukere
  • Overskudd av arbeidskraft uten fullført videregående, underdekning av yrkesfagutdannede
  • Trygdebruk på grunn av psykiske lidelser vil trolig fortsatt øke
  • Ny teknologi og globalisering kan gi økte inntektsforskjeller
  • Analysen ble første gang publisert i juni 2014 og ble i oktober 2014 oppdatert med Statistisk sentralbyrås nyeste befolkningsfremskrivninger