Samfunnet er i endring og NAV må endre seg i takt med dette. Omverdensanalysen omhandler hvordan endringer i samfunnet vil kunne påvirke NAV sine veivalg frem mot 2025. Den tar for seg de viktigste samfunnsmessige trendene og hvilke konsekvenser disse får for NAV. Hensikten med analysen er å bidra til gode drøftinger om de fremtidige utfordringene slik at både kommende strategier og tiltak blir mer treffsikre.

Noen hovedfunn fra rapporten:

  • Flere eldre og økt innvandrerbefolkning gir flere NAV-brukere
  • Overskudd av arbeidskraft uten fullført videregående, underdekning av yrkesfagutdannede
  • Trygdebruk på grunn av psykiske lidelser vil trolig fortsatt øke
  • Ny teknologi og globalisering kan gi økte inntektsforskjeller
  • Analysen ble første gang publisert i juni 2014 og ble i oktober 2014 oppdatert med Statistisk sentralbyrås nyeste befolkningsfremskrivninger