NAVs hovedmål sett fra NAV-kontoret - En kvantitativ analyse av overgang til arbeid

NAV-rapport nr. 2-2018

Av Andreas Roaldsnes

NAVs viktigste oppgave er å få mennesker over i arbeid. NAV skiller brukerne i ordinære arbeidssøkere g personer med nedsatt arbeidsevne. Det er de med nedsatt arbeidsevne NAV skal bruke mest tid og ressurser på. De som har nedsatt arbeidsevne er ofte mottakere av midlertidige helserelaterte ytelser. Mer enn åtte av ti av de med nedsatt arbeidsevne mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV – det tilsvarer 143 000 personer i mars 2017. Hva er det som fører disse menneskene bort fra ytelser og stønader og over til arbeid?

Fra forskning vet vi en del om hvilke kjennetegn ved individet som påvirker overgang til arbeid, og kjennetegn ved kommunen som påvirker sannsynligheten for overgang til arbeid. Vi undersøker her i hvilken grad aktivitetsindikatorer som benyttes i målekortsystemet andre data, slik som kjennetegn ved NAV-kontoret og arbeidsmarkedet i kommunen, påvirker overgang til arbeid for brukere med nedsatt arbeidsevne. Først ser vi på i hvilken grad indikatorer som måler aktiviteter ved NAV-kontoret korrelerer med økt overgang til arbeid. Deretter undersøker vi om sammenhengene er til stede når vi kontrollerer for sammensetningen av brukere, kjennetegn ved kommunen og kjennetegn ved NAV-kontoret; faktorer som setter rammer for NAV-kontoret.

Vi benytter data fra 437 NAV-kontor i perioden januar 2012 til oktober 2015 i en flernivå regresjonsmodell. Når vi kontrollerer for de faktorene som NAV-kontoret ikke har kontroll over, finner vi at noen forhold, slik som «ryddighet» i saksbehandling og høyere grad av oppfølging, korrelerer med økt overgang til arbeid for brukerne. Videre ser vi at høyt sykefravær blant de ansatte i NAV-kontoret fører til redusert overgang til arbeid for brukerne og at overgangen til arbeid er høyere for brukerne i de større NAV-kontorene enn i de små, alt annet likt. Andre indikatorer, slik som arbeidsgiverkontakt, har ingen statistisk signifikant sammenheng med overgang til arbeid, noe som kan henge sammen med hvordan arbeidsgiverkontakt registreres og måles i denne indikatoren.

De faktorene som betyr mest for overgang til arbeid er som forventet tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft, og alderssammensetningen i befolkningen. Det kan være frustrerende å ha dårlig resultater på den viktigste resultatindikatoren, «overgang til arbeid», når det er forhold NAV-kontoret ikke har kontroll på som har størst innvirkning på resultatet. Fordi mange NAV-kontor er små, er risikoen stor for å få veldig vilkårlige resultater på indikatorene stor. Kombinert med at faktorer som NAV-kontoret ikke har kontroll over påvirker mye, så vil indikatorer i liten grad fortelle om arbeidet de gjør øker eller reduserer overgang til arbeid. Det kan være uheldig for hva man på NAV-kontoret velger å legge vektlegge og bruke ressurser på. Dersom man skal benytte resultatindikatorer i styringen av NAV, kan det derfor være grunn til å vurdere om man også bør korrigere for faktorer som NAV-kontoret ikke har kontroll over.