Av Anne-Cathrine Grambo og Sigrid Myklebø

Denne rapporten tar for seg resultatene fra en spørreundersøkelse rettet mot nybakte foreldre. Vi har blant annet sett på følgende problemstillinger:
- Hvordan deler mor og far foreldrepermisjonen mellom seg?
- Hvordan ser fedrenes uttak av fedrekvote og foreldrepenger ut?
- Benyttes mulighetene for fleksibelt uttak?
- Hvilke forhold la foreldrene vekt på da de fordelte permisjonstiden mellom seg?
- Hvor lang mener foreldrene fedrekvoten bør være?