Av Frøydis Bakken, Magne Bråthen, Jørn Handal og Torbjørn Aarethun

Spørsmålet om hvordan en nedgangskonjunktur vil påvirke arbeidsinnvandrere i Norge drøftes med utgangspunkt i deskriptiv statistikk om arbeidsinnvandrere, arbeidsmarkedet i Norge og relevante avsenderland, sett i lys av samfunnsvitenskapelige teorier om migrasjon og returmigrasjon.

I rapporten presenterer vi først det teoretiske utgangspunktet for tilnærmingen til arbeidsinnvandring med fokus på migrasjon og returmigrasjon (kapittel 2). Deretter presenterer vi utviklingen og sammensetningen av arbeidsinnvandrerne i perioden 2003 til 2007 (kapittel 3) samt utviklingen i arbeidsledighet og lønn i Norge og relevante avsenderland (kapittel 4). Kapittel 5 tar for seg den norske og internasjonale konjunktursituasjonen. I det avsluttende kapitlet (kapittel 6) diskuteres betydningen av en nedgangskonjunktur for immigrasjon og returmigrasjon til og fra Norge.