Utviklingen i sysselsetting og pensjonering blant seniorer

Arbeid og velferd nr.2-2019

Av Atle Fremming Bjørnstad

Mange flere kombinerer arbeid og pensjon enn for noen år siden, og det er ofte ikke samsvar mellom når folk tar ut pensjon og når de slutter i arbeid. NAV publiserer derfor indikatorer for både sysselsetting og pensjoneringsadferd blant seniorer.

Forventet yrkesaktivitet etter 50 år er et mål på antall årsverk folk kan forvente å være i arbeid etter fylte 50 år. En 50-åring kunne i 2018 forvente å være yrkesaktiv i ytterligere 12,0 år på fulltid. Dette er en økning på 0,2 år fra 2017 og 2,4 år fra 2001. Veksten i levealder ved 50 år etter 2001 er til sammenligning 3,0 år, og viser at folk over 50 år har tatt ut det meste av økningen i forventet levealder i form av økt yrkesaktivitet.

Forventet yrkesaktivitet for de over 50 år er nå den høyeste etter år 2000, og sannsynligvis den høyeste noensinne. I IA-avtalen for perioden 2014–2018 var et av målene at forventet yrkesaktivitet etter 50 år skal forlenges med 12 måneder fra 2009 til 2018. Økningen til og med 2018 ser ut til å ende på 1,1 årsverk, tilsvarende omtrent 13 måneder. Målet er dermed nådd.

Gjennomsnittlig avgangsalder er et mål på gjennomsnittsalderen for avgang fra arbeidslivet for de som trer ut etter 50 år. Gjennomsnittlig avgangsalder var 65,7 år i 2018. Det er en økning på 2 år fra 2001. Tallet er høyere enn forventet yrkesaktivitet etter 50 år, fordi gjennomsnittlig avgangsalder er betinget på at en var i arbeid fram til 50 år, og fordi målet ikke skiller mellom heltids- og deltidsarbeid.

Forventet pensjoneringsalder ved 50 år er et mål på når folk som fortsatt var i arbeid vel fylte 50 år, i gjennomsnitt tar ut alderspensjon, uføretrygd eller AFP. Forventet pensjoneringsalder ved fylte 50 år var i 2018 62,7 år. Det er ned 0,1 år fra 2017 og ett år lavere enn i 2010. Langt flere arbeidet samtidig med at de tok ut pensjonen i 2018 enn før pensjonsreformen i 2010.

 

 

ENGLISH SUMMARY

Many more combine work and old-age pension than a few years ago, and there is often no correlation between when people withdraw their old-age pension and when they leave work. NAV therefore publishes indicators for both employment and exit behaviour among seniors.

Expected occupational activity after 50 years is a measure of the number of man-years that people can expect to be in work after the age of 50. A 50-year-old could in 2018 expect to be working for another 12.0 years full-time. This is an increase of 0.2 years from 2017 and 2.4 years from 2001. Life expectancy at 50 years after 2001 is for comparison increased 3.0 years, and shows that people over 50 have taken out most of the increase in life expectancy in the form of increased occupational activity.

Expected occupational activity for those over the age of 50 is now the highest after year 2000, and probably the highest ever. In the IA-agreement for the period 2014–2018, one of the goals was that the expected occupational activity after 50 years should be extended by 12 months from 2009 to 2018. The increase up to 2018 sees out to end at 1.1 man-years, corresponding to about 13 months. The goal is thus reached.

The average exit age from employment is a measure of the average age of departure from the labour market for those who step out after 50 years of age. The average exit age was 65.7 years in 2018. This is an increase of 2 years from 2001. The figure is higher than expected occupational activity after 50 years of age, because average exit age is conditional on one being in work until the age of 50, and because the goal does not differ regarding full-time and part-time work.

Expected withdrawal age at 50 is a measure of when people who were still working at 50 years of age, on average, withdraws old-age pension, disability benefit or AFP. Expected withdrawal age at the age of 50 was in 2018 62.7 years. It is down 0.1 years from 2017 and one year lower than in 2010. Far more work at the same time as they withdraw their pension in 2018 than before the pension reform in 2010.