Utviklingen i pensjonering og sysselsetting blant seniorer

Arbeid og velferd nr.2-2018

Av Atle Fremming Bjørnstad

Mange flere kombinerer arbeid og pensjon enn for noen år siden, og det er ofte ikke samsvar mellom når folk tar ut pensjon og når de slutter i arbeid. NAV publiserer derfor indikatorer for både pensjoneringsadferd og sysselsetting blant seniorer.

Forventet yrkesaktivitet etter 50 år er et mål på antall årsverk folk kan forvente å være i arbeid etter fylte 50 år. En 50-åring kunne i 2017 forvente å være yrkesaktiv i ytterligere 11,9 år på fulltid. Dette er en økning på 0,2 år fra 2016 og 2,3 år fra 2001. Veksten i levealder ved 50 år etter 2001 er til sammenligning 2,9 år, og viser at folk over 50 år har tatt ut det meste av økningen i forventet levealder i form av økt yrkesaktivitet.

Yrkesaktiviteten for de over 50 år er nå den høyeste den har vært i tiden etter 2000, og sannsynligvis den høyeste noensinne. I IA-avtalen er et av målene at forventet yrkesaktivitet etter fylte 50 år skal forlenges med tolv måneder fra 2009 til 2018. Økningen til og med 2017 er tilnærmet 12 måneder. Målet er dermed nådd ett år før tiden.

Gjennomsnittlig avgangsalder er et mål på gjennomsnittsalderen for avgang fra arbeidslivet for de som trer ut etter de har fylt 50 år. Gjennomsnittlig avgangsalder var 65,6 år i 2017. Det er en økning på 1,9 år fra 2001. Tallet er høyere enn forventet yrkesaktivitet etter 50 år, fordi gjennomsnittlig avgangsalder er betinget på at en var i arbeid fram til 50 år, og fordi målet ikke skiller mellom heltids- og deltidsarbeid.

Forventet pensjoneringsalder ved 50 år er et mål på når folk som fortsatt var i arbeid ved fylte 50 år, i gjennomsnitt tar ut alderspensjon, uføretrygd eller AFP. Forventet pensjoneringsalder ved fylte 50 år var i 2017 62,8 år. Det er ned 0,1 år fra 2016 og 0,9 år lavere enn i 2010. Langt flere arbeidet samtidig med at de tok ut pensjonen i 2017 enn før pensjonsreformen i 2010.