Av Torbjørn Årethun

I perioden fra 2003 til 2007 ble antall helt ledige halvert. Denne artikkelen ser på utviklingen i varigheten som arbeidssøker for ulike grupper av helt ledige. Det ses blant annet på om enkelte grupper av ledige med lange arbeidssøkerperioder bak seg har hatt en spesielt stor nedgang, og eventuelt hvilke grupper som har hatt en mer moderat nedgang i antallet helt ledige langtidsarbeidssøkere. Videre ses det på om andelen langtidsarbeidssøkere er særlig høy innenfor enkelte grupper, for eksempel innvandrere, de med lav utdanning, eldre og/eller de med dagpengerettingheter.