Av Ole Christian Lien

Blant annet som følge av høy arbeidsinnvandring, er innvandrerbefolkningen mer enn fordoblet fra 2005 til 2015 og utgjør nå 13 prosent av befolkningen. Artikkelen sammenligner stønads-utbetalinger fra NAV til ulike innvandrergrupper og den øvrige befolkningen i 2014.

For alle aldersgrupper samlet er utbetalingene per innbygger høyere blant norskfødte enn blant innvandrere, når vi deler innvandrerne i tre grupper etter landbakgrunn. Norskfødte mottok i gjennomsnitt 75 000 kroner fra NAV i 2014. At utbetalingene er høyest for norskfødte, skyldes at velferdsordningene i stor grad er inntektsavhengige og forutsetter at man er eller har vært i arbeid. Utbetalinger av alderspensjon og helserelaterte trygdeytelser trekker særlig opp.

Når vi begrenser oss til aldersgruppen 18–66 år og utelater pensjoner, finner vi høyest utbetalinger til innvandrere fra Øst-Europa utenfor EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika. Denne gruppen mottok i gjennomsnitt 65 000 kroner per innbygger i 2014. Høyt mottak av økonomisk sosialhjelp er en viktig årsak. I gjennomsnitt mottok en innvandrer fra disse landene 10 000 kroner i økonomisk sosialhjelp i 2014, mot 1 000 kroner blant norskfødte. Gruppen mottok også mer av helserelaterte trygdeytelser enn andre innvandrergrupper, men noe mindre enn norskfødte.

Det er store forskjeller i utbetalingene mellom ulike fødeland. De fem landene med høyest utbetalinger per innbygger er alle i Afrika og Asia. Lavest utbetalinger finner vi blant personer fra EU-land i Øst-Europa.

Forskjellene mellom innvandrere fra ulike regioner har sammenheng med innvandrings-årsak. Innvandrere fra østeuropeiske EU-land har i stor grad kommet som arbeidsinnvandrere og har allerede hatt en jobb ved ankomst. Innvandrere fra Afrika og Asia har i større grad kommet som flyktninger eller familieinnvandrere. Denne innvandrergruppen har i mindre grad enn andre hatt jobb ved ankomst, og har i mindre grad hatt utdanning og kvalifikasjoner som står i forhold til arbeidslivets krav i Norge.