Av Magne Bråthen og Johannes Sørbø 

Aktiviteten på arbeidsmarkedet var svært høy i perioden fra våren 2004 og ut 2007, noe som førte til stor mangel på arbeidskraft innenfor flere næringer. I denne artikkelen knyttes behovet etter arbeidskraft i industrien, målt ved NAVs bedriftsundersøkelse, til de siste årenes utvikling i sysselsettingen blant seniorene. Formålet er å gi en indikasjon på i hvilken grad næringen har evnet å nyttiggjøre seg den arbeidskraften som ligger i de eldste aldersgruppene.