Av Magne Bråthen

40 år etter folketrygden ble innført er det utarbeidet en ny pensjonsreform. Reformen ble utløst av en bekymring for finansieringen av fremtidige pensjoner. Dette har sin bakgrunn i at den delen av livet vi er i inntektsgivende arbeid stadig blir mindre, noe som fører til at det for hver yrkespassive person blir færre yrkesaktive. Et sentralt mål for pensjonsreformen har derfor vært å motivere til å stå lenger i arbeidslivet. Denne artikkelen omhandler endringer i sysselsettingen blant seniorene målt fra november 2000 til samme tidspunkt i 2006, en periode hvor det gjennom intensjonsavtalen for et inkluderende arbeidsliv har vært et sterkt fokus på seniorpolitikk.