Av Frøydis Bakken og Magne Bråthen

Med bakgrunn i to analyser gjennomført av NAV høsten 2007, belyser denne artikkelen hvordan forholdene på arbeidsmarkedet påvirker arbeidssøkernes overgang til arbeid.

Resultatene viser at uavhengig av konjunktursituasjonen er det visse kjennetegn ved arbeidssøkerne som gir høy sannsynlighet for å komme i arbeid. Effekten av en høykonjunktur har imidlertid vært størst for de gruppene som befinner seg i utkanten av arbeidsmarkedet. Det rekrutteres bredere når etterspørselen etter arbeidskraft er stor, og det er lettere for arbeidssøkere med lavere individuelle jobbsjanser å komme i jobb. Analysene viser også at i tillegg til å komme raskere ut i arbeid, får en større andel av arbeidssøkerne fast jobb og en jobb som er relevant i forhold til utdanningsbakgrunn under en høykonjunktur.