Av Frøydis Bakken og Sigrid Myklebø

Artikkelen belyser hva som karakteriserer kontantstøttemottakere sammenliknet med dem som ikke mottar kontantstøtte, og hvordan nedgangen i kontantstøttebruk har vært for ulike grupper av foreldre. Dette blir belyst ved hjelp av bakgrunnskjennetegnene mors fødeland, yrke og inntekt, samt geografisk tilknytning.