NAV-kontorenes erfaringer med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere

Arbeid og velferd nr.4-2018

Av Espen Steinung Dahl og Ivar Lima

Vi har gjennomført en surveyundersøkelse for å undersøke NAV-kontorenes bruk av og erfaringer med aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år, etter en lovendring fra 1. januar 2017. Lovendringen innebærer at det nå skal stilles vilkår om aktivitet til alle unge under 30 år som innvilges søknad om sosialhjelp, med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Før lovendringen kunne NAV-kontorene stille vilkår. Andre generelle vilkår for mottak av sosialhjelp gjelder fortsatt, slik loven har vært praktisert siden 1993.

Det er stor variasjon i når de innførte aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, og i om lovendringen har medført en økning i andelen unge det stilles aktivitetsvilkår til. 40 prosent av NAV-kontorene oppgir at hadde innført aktivitetsplikt minst ett år før lovendringen. En del innførte det rett i forkant av endringen, mens noen kommuner brukte tid på å få på plass aktiviteter og innførte endringen i løpet av 2017 og 2018. 18 prosent av NAV-kontorene svarer om at det er blitt mange flere med aktivitetsplikt etter at lovendringen ble innført, mens 23 prosent svarer at det er blitt noen flere. I et flertall av kommunene har det dermed skjedd små endringer, og det kan blant annet sees i sammenheng med at mange allerede praktiserte aktivitetsplikt.

Kontorene stiller seg hovedsakelig positive til aktivitetsplikt og til lovendringen. 70–78 prosent er helt enig eller delvis enig i at brukerne oftere kommer seg ut av en passiv tilværelse, at aktivitetsplikt har gitt raskere avklaring og at brukerne oftere deltar i tiltak som gir dem verdifull kompetanse. Blant de som praktiserte aktivitetsplikt før lovendringen er det imidlertid mange (40 %) kommuner som er enige i at lovendringen har ført til mer byråkrati. Noen NAV-kontor oppgir at det er vanskelig å praktisere loven fordi de mangler kommunale tiltak for gruppen.

Har lovendringen medført at færre i alderen 18–29 år mottar økonomisk sosialhjelp? Samlet sett ligger andelen sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen stabilt på omtrent 2,2 prosent, og vi finner ingen tegn på en nedgang ved lovendringen i 2017. Blant norskfødte i kommuner med en økning i andelen unge med aktivitetsvilkår, finner vi indikasjon på en reduksjon i andelen mottakere.