Av Søren Brage

I denne artikkelen beskrives hvilke oppgaver og roller legene har ved uførepensjonering i fem land: Danmark, Finland, Nederland, Storbritannia og Sverige, og disse sammenholdes med norske forhold. I likhet med Norge har landene en lang historie som velferdsstater med ordninger som dekker store deler av befolkningen. Forskjellene i uførepensjoneringstall er dog betydelige og utviklingen har de siste årene vært ulik. Først skisseres uføreordningene, deretter gjennomgås ulike aktørers oppgaver i vurderingsprosessen, hvilke roller og oppgaver legene har, og det avsluttes med en drøftelse av funnene. Spesiell interesse vies allmennlegene og de rådgivende legene, men også spesialister og bedriftsleger omtales. Beskrivelsene baserer seg på en serie intervjuer med nøkkelpersoner i alle landene, med unntak av Danmark, i juli/august 2010. Det er også brukt informasjon om ordningene i form av rapporter, rundskriv og veiledninger.