Kjønnsforskjellen i sykefravær: Hvor mye er det mulig å forklare med registerdata?

Arbeid og velferd nr.4-2019

Av Jon Petter Nossen

I 2018 var det totale sykefraværet på 7,4 prosent for kvinner og 4,4 prosent for menn. Den
absolutte kjønnsforskjellen i sykefraværet har vært stabil på omkring 3 prosentpoeng i mange
år, og skyldes i all hovedsak at flere kvinner enn menn sykmeldes. Menn har imidlertid hatt en
større relativ nedgang i sykefraværet siden 2001 enn kvinner, og den relative kjønnsforskjellen
i sykefraværet har derfor økt fra 49 til 68 prosent.

I artikkelen vises det at kjønnsforskjellen i det legemeldte sykefraværet er tydelig fra begynnelsen av 20-årene, og når toppen ved 31 år. En femtedel av kjønnsforskjellen kan tilskrives gravide. Når vi utelater de gravide, er kjønnsforskjellen størst mellom 39 og 50 år. Forskjellen reduseres bare svakt etter fylte 50 år, til tross for at flere kvinner enn menn etter hvert går over på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle diagnosegrupper unntatt hjerte-/karlidelser, men psykiske lidelser står for mer enn en tredjedel av kjønnsforskjellen. Muskel-/skjelettlidelser bidrar lite til kjønnsforskjellen før fylte 40 år, men betyr stadig mer ved stigende alder. Fram til fylte 40 år er sykefraværet både for kvinner og menn høyere blant dem som har barn enn blant dem som ikke har barn, men deretter er det i hovedsak omvendt.

En regresjonsanalyse av legemeldt sykefravær i 2017 viser at å inkludere graviditet som forklaringsvariabel fører til at kjønnsforskjellen i sykefraværet reduseres med 20 prosent, og graviditet er dermed den enkeltfaktoren som kan forklare mest av kjønnsforskjellen. Utover dette kan inntekt og andre arbeidsrelaterte faktorer forklare til sammen 13 prosent, mens antall barn og andre familierelaterte faktorer kan forklare 5 prosent av kjønnsforskjellen. Når alle variablene inkluderes i modellen, blir kjønnsforskjellen redusert med 39 prosent. Godt over halvparten blir altså stående uforklart.

ENGLISH SUMMARY

In 2018, the total sickness absence in Norway was 7.4 per cent for women and 4.4 per cent for men. The absolute gender difference in sickness absence has been stable at around 3 percentage points for many years. The difference is mainly due to more women than men taking medically certified sick leave. However, men have had a greater relative decrease in sickness absence since 2001 than women, and the relative gender difference in sickness absence has therefore increased from 49 to 68 per cent.

The article shows that the gender difference in medically certified sickness absence is present from the early 20s, with a peak at 31 years. One fifth of the gender difference can be explained by pregnancies. When we omit the pregnant women, the gender difference is greatest between 39 and 50 years. The difference decreases only slightly after the age of 50, despite the fact that more women than men exhaust their sickness benefits rights and start to receive other benefits, which means they do not need sick leave. Women have higher sickness absence than men in all diagnostic groups except cardiovascular disorders, but mental disorders account for more than one third of the gender difference. Musculoskeletal disorders contribute little to the gender difference before the age of 40, but increasingly more as the age increases. Until the age of 40, sickness absence for both women and men is higher among those who have children than among those who do not have children, but after the age of 40 the opposite is more often the case.

A regression analysis of medically certified sickness absence in 2017 shows that including pregnancy as an explanatory variable leads to a 20 percent reduction in the gender difference in sick leave, and pregnancy is therefore the single factor that can explain most of the gender difference. Beyond this, income and other work-related factors can explain 13 percent, while the number of children and other family-related factors can explain 5 percent of the gender difference. When all the variables are included in the model, the gender difference is reduced by 39 percent. Well over half the difference is thus left unexplained.